നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification August 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം

Kerala PSC Notification August 2022.Here we give the Kerala PSC notification August 2022. More details about each post is given here in Malayalam
Kerala Job Alert

കേരള പി എസ് സി ആഗസ്റ് മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 39 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജൂലൈ 30 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification August 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.