നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ASAP Part Time Vacancies in Kerala

Here we give the latest ASAP Part Time Job Vacancies in Kerala. More details like education qualification and more details are given here.

ASAP Part Time Vacancies in Kerala : വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ തൊഴിൽക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ASAP കേരള. അസാപ് കേരള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർമാരെ പാർട്ട് ടൈം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു.

ASAP Part Time Vacancies in Kerala

Education Qualification - യോഗ്യത

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്കും, ബിരുദതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും

OR

ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ (BEC B1 അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം) എന്നിവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ അധ്യാപന/പരിശീലനത്തിൽ 3 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

Selection Process - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

  1. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
  2. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധർ അടങ്ങുന്ന ഒരു പാനൽ ഓൺലൈൻ/ ഓഫ്‌ലൈൻ അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും.
  3. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഭിമുഖത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യും.
  4. ഇന്റർവ്യൂ വിജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലകരുടെ ഓഫ്‌ലൈൻ പരിശീലനം നൽകുകയും എംപാനൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

Application fee - അപേക്ഷ ഫീസ്

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 500 രൂപയുടെ അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 26 സെപ്റ്റംബർ 2022.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക. Official Notification Apply Now Official Website
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.