നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022 - Apply Online

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022: Here we give the Kerala PSC Lecturer Recruitment Notification 2022. More qualification, Age limit, Vacancy etc.

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022 : കേരള പി എസ് സി ലക്ചറർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 153 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഒക്ടോബർ 19 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022 - Apply Online

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022 Notification Details

Kerala PSC Lecturer Notification 2022 Details
Organization Name Kerala Public service commission (Kerala PSC)
Name Of Post Lecturer
Job Type Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Salary Rs.55200 – 115300/-
Total Vacancies 153
Apply Mode Online
Last date for submission of application 19th October 2022

PSC Lecturer 2022 Vacancy Details

ലക്ചറർ 153 ഒഴിവുകൾ ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Lecturer Vacancy 2022
Name of the Post Vacancies
Lecturer in Malayalam 04
Lecturer in Malayalam (By-Transfer) 04
Lecturer in English 05
Lecturer in English (By-Transfer) 05
Lecturer in Hindi 05
Lecturer in Hindi (By-Transfer) 05
Lecturer in Tamil 02
Lecturer in Tamil (By-Transfer) 01
Lecturer in Arabic 02
Lecturer in Arabic (By-Transfer) 02
Lecturer in Sanskrit 02
Lecturer in Sanskrit (By-Transfer) 02
Lecturer in Urdu 01
Lecturer in Urdu (By-Transfer) 01
Lecturer in Kannada 01
Lecturer in Assessment and Evaluation 02
Lecturer in Assessment and Evaluation (By-Transfer) 02
Lecturer in Educational Technology and Material Development 02
Lecturer in Educational Technology and Material Development (By-Transfer) 02
Lecturer in Life Sciences 05
Lecturer in Life Sciences (By-Transfer) 05
Lecturer in Vocational Education 04
Lecturer in Vocational Education (By-Transfer) 04
Lecturer in District Resource Centre 01
Lecturer in District Resource Centre (By-Transfer) 01
Lecturer in Social Science 05
Lecturer in Social Science (By-Transfer) 05
Lecturer in Geography 05
Lecturer in Geography (By-Transfer) 05
Lecturer in Planning Management and Field Interaction 01
Lecturer in Planning Management and Field Interaction (By-Transfer) 01
Lecturer in Mathematics 04
Lecturer in Mathematics (By-Transfer) 04
Lecturer in Chemistry 05
Lecturer in Chemistry (By-Transfer) 05
Lecturer in Commerce 05
Lecturer in Commerce (By-Transfer) 05
Lecturer in Physical Education 03
Lecturer in Physical Education (By-Transfer) 03
Lecturer in Physics 05
Lecturer in Physics (By-Transfer) 05
Lecturer in Foundations of Education and Action Research 03
Lecturer in Foundations of Education and Action Research (By-Transfer) 03
Lecturer in Surveys and Analysis 03
Lecturer in Surveys and Analysis (By-Transfer) 05
Lecturer in Malayalam (Special Recruitment for ST only) 01
Lecturer in Social Science (Special Recruitment for ST only) 01
Lecturer in Physics (Special Recruitment for SC/ ST only) 01
Total 153

PSC Lecturer 2022 Age Limit Details

Kerala PSC Lecturer 2022 Age Limit
Name of the Post Age Limit
ലക്ചറർ 22 നും 40 നും ഇടയിൽ (1982 ജനുവരി 2 നും 2000 ജനുവരി 1 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം)
ലക്ചറർ (By-Transfer) ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ജനുവരി ആദ്യ ദിവസം 50 വയസ്സായിരിക്കും.
ലക്ചറർ (Special Recruitment for SC/ ST only) 22 നും 45 നും ഇടയിൽ (1977 ജനുവരി 2-നും 2000 ജനുവരി 1-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസരം)

ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭാവത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് വരെ ഇളവ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും , പരമാവധി പ്രായപരിധി 50 (അമ്പത്) വർഷം കവിയുന്നതാണ്.

PSC Lecturer 2022 Educational Qualification Details

ലക്ചറർ ജോലി യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Lecturer 2022 Qualification
Name of the Post Educational Qualifications & Experience
ലക്ചറർ
  1. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും നേടിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
  2. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാക്ഷയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടി 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ നേടിയ എം.എഡ് ബിരുദം.
  3. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ/ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (TET) അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതല അഥവാ സംസ്ഥാനതല യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (NET/SET) അല്ലെങ്കിൽ എം.ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിഎച്ച്.ഡി
ലക്ചറർ (By-Transfer)
  1. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും നേടിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
  2. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാക്ഷയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടി 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ നേടിയ എം.എഡ് ബിരുദം.
  3. ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർ ആയോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചറായോ - ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറായോ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ടീച്ചറായോ - വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചറായോ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള സ്ഥിരം അദ്ധ്യാപക സേവനം.

Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022 Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ലാതെ കേരള പി എസ് സി തുളസി വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply For Latest Kerala PSC Lecturer Recruitment 2022?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്ലൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ user ID യും password ഉം ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം profile-ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link ലെ Apply Now' ൽ മാത്രം click ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 31.12.2012-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും, ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് Upload ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫോട്ടോ Upload ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. 01.01.2022 മുതൽ പുതുതായി പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസ്സത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല. അപേക്ഷാഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. Password രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തന്റെ profile ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ സോപാധികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ' My applicatlons എന്ന Link - ൽ click ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ print out കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നൽകേണ്ടതാണ്.

Official Notification: Click Here

Apply Now: Click Here

Official Website: Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.