നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification October 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബർ

Kerala PSC Notification November 2022.Here we give the Kerala PSC notification October 2022. More details about each post is given here in Malayalam

കേരള പി എസ് സി നവംബർ മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 34 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification October 2022

Kerala PSC Notification October 2022

പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ജോലികൾ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.

👋 ഹലോ സുഹൃത്തേ👋

😍 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിയോജ്യമായ കുറച്ചു ജോലികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കിയാലോ ❓❓

Click Here