നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ജോലി നേടാം - Intelligence Bureau IB Recruitment 2023

Intelligence Bureau IB Recruitment 2023, Intelligence Bureau IB Recruitment Notification 2023, Intelligence Bureau IB Notification 2023

Intelligence Bureau IB Recruitment 2023 : ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 17 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.മുമ്പ് ഇതേ നോട്ടിഫികേഷൻ നവംബര്‍ മാസത്തില്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്ന് ഈ നോട്ടിഫികേഷൻ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ജനുവരി 28 മുതല്‍ 2023 ഫെബ്രുവരി 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ജോലി നേടാം - Intelligence Bureau IB Recruitment 2023

Intelligence Bureau IB Recruitment 2023

Intelligence Bureau (IB) Notification Details
Organization Name Intelligence Bureau (IB)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Security Assistant/Executive & Multi-Tasking Staff (General) Examination-2022
Total Vacancy 1671
Job Location All Over India
Salary Rs.21,700 – 69,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 17th February 2023

Vacancy Details

സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 1671 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Intelligence Bureau (IB) Vacancy 2022
Subsidiary Intelligence Bureau Rank Category
UR OBC SC ST EWS Total
Agartala SA/Exe 7 0 1 5 1 14
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Ahmedabad SA/Exe 17 5 4 5 4 35
MTS/Gen 1 1 0 1 1 4
Aizawl SA/Exe 5 1 0 0 1 7
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Amritsar SA/Exe 31 10 17 0 6 64
MTS/Gen 1 0 1 0 0 2
Bengaluru SA/Exe 50 25 14 8 11 108
MTS/Gen 2 1 0 0 0 3
Bhopal SA/Exe 14 2 5 9 3 33
MTS/Gen 1 0 1 1 1 4
Bhubaneswar SA/Exe 7 0 2 1 1 11
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Chandigarh SA/Exe 15 5 10 0 3 33
MTS/Gen 2 1 0 0 0 3
Chennai SA/Exe 55 17 24 0 11 107
MTS/Gen 2 1 1 0 1 5
Dehradun SA/Exe 4 1 2 0 1 8
MTS/Gen 1 0 1 0 0 2
Delhi/IB Hqrs. SA/Exe 270 67 43 21 27 270
MTS/Gen 22 14 8 4 5 53
Dibrugarh SA/Exe 6 0 0 0 0 6
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Gangtok SA/Exe 7 0 1 2 1 11
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Guwahati SA/Exe 21 12 1 3 4 41
MTS/Gen 2 1 0 0 0 3
Hyderabad SA/Exe 21 7 9 4 4 45
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Imphal SA/Exe 10 0 0 4 1 15
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Itanagar SA/Exe 26 0 0 0 3 29
MTS/Gen 1 0 0 1 1 3
Jaipur SA/Exe 14 6 5 2 3 30
MTS/Gen 1 1 1 0 1 4
Jammu MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Kohima SA/Exe 8 0 0 0 1 9
MTS/Gen 2 0 0 1 0 3
Kalimpong SA/Exe 3 0 3 0 1 7
MTS/Gen 1 0 0 0 0 1
Kolkata SA/Exe 38 19 22 3 10 92
MTS/Gen 2 1 1 0 1 5
Leh SA/Exe 6 2 0 0 1 9
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Lucknow SA/Exe 19 13 11 0 5 48
MTS/Gen 2 1 0 0 0 3
Meerut SA/Exe 9 9 0 0 2 20
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Mumbai SA/Exe 77 38 22 22 18 177
MTS/Gen 2 1 1 0 1 5
Nagpur MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Patna SA/Exe 31 3 6 0 4 44
MTS/Gen 1 1 0 0 1 3
Raipur SA/Exe 8 0 2 8 2 20
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Ranchi SA/Exe 7 1 3 1 1 13
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Shillong SA/Exe 12 0 0 0 1 13
MTS/Gen 1 0 0 1 0 2
Shimla SA/Exe 3 2 2 0 1 8
MTS/Gen 1 0 1 0 0 2
Siliguri MTS/Gen 1 0 0 0 0 1
Srinagar SA/Exe 8 6 2 3 3 22
MTS/Gen 1 1 0 0 1 3
Trivandrum SA/Exe 82 10 20 2 13 127
MTS/Gen 3 2 0 0 1 6
Varanasi SA/Exe 19 10 7 0 4 40
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Vijayawada SA/Exe 3 0 2 0 0 5
MTS/Gen 1 1 0 0 0 2
Total 1671

Age Limit Details

സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 25 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Security Assistant 18 മുതൽ 27 വയസ്സുവരെ
Multi-Tasking Staff 18 മുതൽ 25 വയസ്സുവരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of the Post Educational Qualifications
Security Assistant/ Executive അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, കൂടാതെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുക. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷ/ഭാഷാഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
Desirable Qualifications: ഇന്റലിജൻസ് ജോലിയിൽ ഫീൽഡ് പരിചയം.
Multi-Tasking Staff/ General

Application Fee

Category Application Fees
All Candidates Rs. 450/-
General/EWS/OBC (Male) Rs. 500/-

How To Apply?

  1. https://www.mha.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് outh Intelligence Bureau (IB) വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി Intelligence Bureau IB Recruitment 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.