നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷനിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ - National Health Mission Recruitment 2023

National Health Mission Recruitment 2023,National Health Mission Recruitment Notification 2023,National Health Mission Notification 2023

ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിനു കീഴിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

National Health Mission Recruitment 2023

Vacancy Details

റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ

Salary Details

റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ ₹14,000/-
സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ₹17,000/-
ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ ₹14,000/-

Age Limit Details

റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Name of Posts Age Limit
റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ 40 വയസ്സ് കവിയരുത്
സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌
ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
റേഡിയോഗ്രാഫർ/എക്സ് റേ ടെക്‌നിഷ്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്‌നോലോജിയിൽ ഡിപ്ലോമ. അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവണം.
സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ബി.എസ്. സി നഴ്സിംഗ്/ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് പരിശീലനം. BCCPN പരിശീലനം നിർബന്ധമായും കഴിഞ്ഞവരാകണം. KNMC രെജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം.
ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും JPHN കോഴ്സ് പൂർത്തിയായവർ ആവണം. KNC രെജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവണം.

How To Apply?

  1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.arogyakeralam.gov.in വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
  2. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇമെയിൽ വഴിയോ തപാൽ വഴിയോ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുനതല്ല.
  3. അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തിയതി - 15.02.2023, 5 PM (15 ഫെബ്രുവരി 2023)
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
Official Notification
JPHN Apply Now
Staff Nurse Palliative Care
Radiographer / X-Ray Technician
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.