നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Bhasha Institute Job Notification 2023 - LD Bender Job at Kerala Bhasha Institute

Kerala Bhasha Institute seeks LD Bender. SSLC/equivalent & KGTE/MGTE (Lower) in Book Binding required. Must have cutting experience. Apply now.

സാംസ്കാരികവകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Kerala Bhasha Institute Job Notification 2023 - LD Bender Job at Kerala Bhasha Institute

Vacancy Details

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എൽ.ഡി.ബെൻഡർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 1 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Post No of Vacancies
എൽ.ഡി.ബെൻഡർ 01

Age Limit Details

എൽ.ഡി.ബെൻഡർ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.

Name of Post Age Limit
എൽ.ഡി.ബെൻഡർ 01.01.2023 ന് 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. പ്രായ പരിധി 40 വയസ്. സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.

Salary Details

എൽ.ഡി.ബെൻഡർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
എൽ.ഡി.ബെൻഡർ പ്രതിദിനം 755/- രൂപ ലഭിക്കും

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

എൽ.ഡി.ബെൻഡർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
എൽ.ഡി.ബെൻഡർ
  • എസ്.എസ്.എൽ.സിയോ തത്തുല്യമോ പാസ്സായിരിക്കണം.
  • ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിൽ കെ.ജി.റ്റി.ഇ/എം.ജി.റ്റി.ഇ (ലോവർ) പാസ്സായിരിക്കണം.
  • കട്ടിങ് ജോലിയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം, സംവരണാനുകൂല്യ ത്തിനായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, ബയോഡേറ്റ എന്നിവയോടൊപ്പം ഡയറക്ടർ, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 20-04-2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.