നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

IBRD ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - IDBI Bank Executive Recruitment 2023

"IDBI Bank Ltd invites online applications for 1036 Executive vacancies. Grab this opportunity to build a rewarding career in banking.
Anusree P K

IDBI Bank Executive Recruitment 2023

IDBI ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം. IDBI ബാങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിയിൽ 1036 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നത്. പ്രായപരിധി , യോഗ്യത, സാലറി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

IDBI Bank Executive Recruitment 2023

IDBI Bank Executive Notification Details

IDBI Bank Executive Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name IDBI Bank Ltd
Job Type Banking
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No ADVERTISEMENT NO.03 /2023-24
Post Name Executive
Total Vacancy 1036
Job Location All Over India
Salary Rs.29,000 – 34,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 7th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ IDBI ബാങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിൽ 1036 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നിടുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒഴിവുകളിലേക്കും നിയമനം നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി : 20 വയസിനും 25 വയസിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2 മെയ്‌ 1998 നും 1 മെയ്‌ 2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ, സർക്കാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ലാസ്റ്റ് സെമെസ്റ്റർ മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Salary Details

സാലറി : എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 29000 രൂപ മുതൽ 34000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : IBRD ബാങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി https://www.idbibank.in/ എന്ന IBRD ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസ് ആയി ST/SC വിഭാഗക്കാർ 200 രൂപയും മറ്റു വിഭാഗക്കാർ 1000 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 7 ജൂൺ 2023.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.