നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ചാർജ്‌മാൻ ആവാൻ അവസരം - Indian Navy Chargeman Recruitment 2023

Indian Navy Chargeman Recruitment 2023 : Indian army invite application for various posts. check qualification, vacancy and salary details

Indian Navy Chargeman Recruitment 2023

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചാർജ്‌മാൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Indian Navy Chargeman Recruitment 2023

Indian Navy Chargeman Notification 2023

Indian Navy Chargeman Notification 2023 Details
Organization Name Indian Navy
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Chargeman-II
Total Vacancy 372
Job Location All Over India
Salary Rs.35400-112400
Apply Mode Online
Last date for submission of application 29th May 2023

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : ചാർജ്‌മാൻ തസ്തികയിലേക്ക് നിലവിൽ 372 ഒഴിവുകൾ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇലക്ടറൽ പോസ്റ്റുകളിൽ 42 ഒഴിവുകളും, വെപ്പൺ ഗ്രൂപ്പിൽ 59 ഒഴിവുകളും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ 136 ഒഴിവുകളും, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ 118 ഒഴിവുകളും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ 12 ഒഴിവുകളുമാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

യോഗ്യത :ഈ നിയമനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സയൻസിൽ ബിരുദവും (ഫിസിക്സ്‌ / കെമിസ്ട്രി / മാത്തമാറ്റിക്സ്) പഠിച്ചിരിക്കണം.അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ടറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ പാസ്സ് ആയിരിക്കണം.

1. Electrical Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electrical Engineering recognized by University or Board
2. Electronics Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Telecommunication / Instrumentation / Instrumentation & Control / Communication Engineering recognized by University or Board.
3. Gyro Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Telecommunication / Instrumentation / Instrumentation & Control / Communication Engineering recognized by University or Board.
4. Radio Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Telecommunication / Instrumentation / Instrumentation & Control / Communication Engineering recognized by University or Board.
5. Radar Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Telecommunication / Instrumentation / Instrumentation & Control / Communication Engineering recognized by University or Board.
6. Sonar Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Telecommunication / Instrumentation / Instrumentation & Control / Communication Engineering recognized by University or Board.
7. Instrument Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Instrumentation / Instrumentation & Control Engineering recognized by University or Board.
8. Computer Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Computer Science / Computer Engineering/ Computer Technology / Information Technology recognized by University or Board.
9. Weapon Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
10. Boiler Maker – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
11. Engine Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
12. Founder – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
13. GT Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
14. ICE Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
15. Pipe Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
16. Machinist – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
17. Machinery Control Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Electronics / Electronics & Instrumentation / Instrumentation / Instrumentation & Control Engineering recognized by University or Board.
18. Ref & A/C Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering / Refrigeration & Air conditioning recognized by University or Board.
19. Plater – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
20. Welder – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
21. Shipwright – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
22. Lagger – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Dress making / Garment Fabrication Technology.
23. Rigger – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
24. Ship Fitter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
25. Millwright – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
26. ICE Fitter Crane – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Mechanical Engineering recognized by University or Board.
27. Painter – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Paint Technology / Chemical Engineering recognized by University or Board.
28. Civil Works – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Civil Engineering recognized by University or Board.
29. PP&C – Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized university. (OR) Diploma in Engineering in the appropriate discipline as mentioned at S.No.(a) to (ab) from a recognized University or Board

സാലറി : മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 35000 രൂപ മുതൽ 112400 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും

അപേക്ഷ രീതി : ഓൺലൈൻ ആയി ഫോൺ വഴിയോ അക്ഷയാകേന്ദ്രം വഴിയോ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://www.joinindiannavy.gov.in/ ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ജനറൽ വിഭാഗക്കാർ 278 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കണം. സ്ത്രീകൾക്കും SC/ST/PwBD/ESM വിഭാഗക്കാർക്കും ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല

മെയ്‌ 29 വരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.