നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ നിയമനം - Kerala Treasury Department Recruitment 2023

Kerala Treasury Department Recruitment 2023 : Kerala Treasury Department invite application for programmer post. Check Qualification, Salary and more

Kerala Treasury Department Recruitment 2023

ഒരു ഗവണ്മെന്റ് ജോലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിൽ പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നത്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

കേരള ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ നിയമനം

Kerala Treasury Department Notification 2023

Kerala Treasury Department Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala Treasury Department
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Programmer and Senior Programmer
Total Vacancy 3
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.30,000 – 40,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 25th May 2023

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്കുമായി 3 ഒഴിവുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 ഒഴിവ് പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലുമാണ്

സാലറി : പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 30000 രൂപയും സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ ആയി നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 40000 രൂപയും പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്

പ്രായപരിധി : 22 വയസ് മുതൽ 45 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രായപരിധി 45 ൽ കവിയരുത്

യോഗ്യത : പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ബി ഇ /ബി. ടെക് (ഐടി /സി എസ് /ഇ സി )/എം. സി.എ /എം എസ് സി എന്നിട്ട് യോഗ്യതകളും PHP, HTML5, CSS, AJAX, JS ഉണ്ടായിരിക്കണം.കൂടാതെ ഈ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ 2 വർഷ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം

അപേക്ഷ വിവരങ്ങൾ : അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓൺലൈൻ ആയി കേരള ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ https://portal.treasury.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ, അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴിയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

മെയ്‌ 25 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.