നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു - RBI Recruitment 2023: Apply Online for 291 Grade 'B' Officer Vacancies

RBI Recruitment 2023: Grab the opportunity of RBI Recruitment 2023 for 291 vacancies of Officers in Grade 'B' (DR) posts.

RBI Recruitment 2023

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് B(DR)ജനറൽ,ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് B (DR)- DEPR, ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് B (DR)-DSIM എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.

RBI Recruitment 2023: Apply Online for 291 Grade 'B' Officer Vacancies

RBI Recruitment Notification 2023

RBI Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Reserve Bank of India (RBI)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Advertisement No. 3A /2023-24
Post Name Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers in Grade ‘B’(DR)- DEPR, Officers in Grade ‘B’(DR)- DSIM
Total Vacancy 291
Job Location All Over India
Salary Rs.55,200 -99,750/-
Apply Mode Online
Application Start 9th May 2023
Last date for submission of application 9th June 2023
16 June 2023

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : ആകെ 291 ഒഴിവുകൾ ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് B ജനറലിൽ 222 ഒഴിവുകളും, ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് B -DEPR ൽ 38 ഒഴിവുകളും,31 ഒഴിവുകൾ ഓഫീസർ ഇൻ ഗ്രേഡ് B -DSIM ലും റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പ്രായപരിധി : 18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദത്തിന് തത്തുല്യമായ ടെക്നിക്കൽ /പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജനറൽ ഗ്രേഡ് B തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഗ്രേഡ് B-DEPR തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.ഗ്രേഡ് B - DSIM തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 50% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദവുമാണ് യോഗ്യത

സാലറി : മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 55200 രൂപ മുതൽ 99750 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും

അപേക്ഷ സമ്മപ്പിക്കേണ്ട രീതി : അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://www.rbi.org.in/ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

ജൂൺ 16 ആണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.