നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്‌ പെയ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | IPPB Recruitment 2023

IPPB Recruitment 2023 : India Post Payments Bank Limited invite application for various posts. Check the qualification, Vacancy , salary details
Anusree P K

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്‌ പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

IPPB Recruitment 2023

IPPB Recruitment 2023

IPPB Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name India Post Payments Bank Limited
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No IPPB/CO/HR/RECT./2023-24/01
Post Name Executive
Total Vacancy 43
Salary Rs.50,000 – 1,50,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 3rd July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 43 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(അസോസിയേറ്റ് കൺസൾടന്റ്-ഐ ടി)തസ്തികയിൽ 30 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കൺസൾടന്റ്–ഐ ടി)തസ്തികയിൽ 10 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സീനിയർ കൺസൾടന്റ്–ഐ ടി) തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:24 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ്(അസോസിയേറ്റ് കൺസൾടന്റ്-ഐ ടി)തസ്തികയിലേക്കും 30 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കൺസൾടന്റ്–ഐ ടി)തസ്തികയിലേക്കും 35 വയസ് മുതൽ 45 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സീനിയർ കൺസൾടന്റ്–ഐ ടി) തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 50000 രൂപ മുതൽ 150000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എക്സിക്യൂട്ടീവ്(അസോസിയേറ്റ് കൺസൾടന്റ് ഐ ടി ):ബി.ഇ/ബി.ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ (MCA), ഒരു വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്(കൺസൾടന്റ-ഐ ടി):ബി.ഇ/ബി.ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ (MCA),4 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സീനിയർ കൺസൾടന്റ്–ഐ ടി):ബി.ഇ/ബി.ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ (MCA),6 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്‌ പെയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റേഡിന്റെ https://www.ippbonline.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി 150 രൂപ SC/ST/PWD വിഭാഗക്കാരും 750 രൂപ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നീടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 3 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.