നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാം | Kerafed Recruitment 2023

Kerafed Recruitment 2023 ; Kerafed invite application for various post check the vacancy, Qualification and Salary details.
Anusree P K

കേരള കേരകർഷക സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്(Kerafed)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ്/ ക്യാഷർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerafed Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ക്യാഷർ തസ്തികയിൽ 23 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/1/1983 നും 1/1/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:അസിസ്റ്റന്റ്/ക്യാഷർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 18000 രൂപ മുതൽ 41500 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമുള്ള കോമേഴ്‌സിൽ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/BA/B.Sc ഉള്ളവർക്കും HDC/HDCM എന്നീ കോർപ്പറേറ്റിവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് വിജയിച്ചവർക്കും B.Sc കോർപറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിംഗ് പാസ്സായവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമ്മപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി https://thulasi.psc.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമ്മപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 19 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.