നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഡ്രഗ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ നിയമനം | Kerala Drugs Inspector Recruitment 2023

Kerala Drugs Inspector Recruitment 2023 : Check more details about the Kerala Drugs Inspector Recruitment 2023
Anusree P K

കേരള ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോൾ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു .ഡ്രഗ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, Kerala Drugs Inspector Recruitment 2023

Kerala Drugs Inspector Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala Drugs Control Department
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Category Number 086/2023
Post Name Drugs Inspector
Total Vacancy 3
Salary Rs.55,200 -1,15,300/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 19th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ ഡ്രഗ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:21 വയസ് മുതൽ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/1/1987 നും 1/1/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി: ഡ്രഗ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 55200 രൂപ മുതൽ 115300 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഫാർമസിയിൽ ബിരുദം നേടിയവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി കേരള ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോൾ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ https://www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 19 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.