നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Water Authority Assistant Recruitment 2023

Kerala Water Authority Assistant Recruitment 2023 : Here we give the latest Kerala Water Authority recruitment 2023. Check all details
Anusree P K

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. കോൺഫിഡൻഷിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് Gr II തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Kerala Water Authority Assistant Recruitment 2023

Vacancy Details

പ്രായപരിധി: നിലവിൽ കോൺഫിഡൻഷിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് Gr II തസ്തികയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി: 18 വയസ് മുതൽ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/1/1987 നും 1/1/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 29500 രൂപ മുതൽ 79000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം/ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഷോർട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം K.G.T.E /ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി https://www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 19 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.