നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Water Authority Recruitment 2023

Apply for Kerala Water Authority Recruitment 2023 for 2 Legal Assistant positions. Online applications open from 30th May to 29th June 2023.
Anusree P K

Kerala Water Authority Recruitment 2023

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം. ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Water Authority Recruitment 2023

Kerala Water Authority Recruitment 2023: Overview

Kerala Water Authority Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Kerala Water Authority
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No 056/2023
Post Name Legal Assistant
Total Vacancy 2
Job Location All Over Kerala
Salary ₹ 41,300-97,800/-
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 29th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 2 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02/01/1987 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി :ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 41300 രൂപ മുതൽ 97800 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:നിയമത്തിൽ ബിരുദം(Degree in Law)നേടിയവർക്കും ബാർ കൗൺസിൽ എക്സാം പാസ്സായവർക്കും/അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി https://www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 29 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.