നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

LD ക്ലാർക്ക് ജോലി നേടാം | IFB Recruitment 2023

IFB Recruitment 2023: Review Qualifications, Vacancies, Salary, Age Limit, and more.
Anusree P K

ICFRE-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറെസ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

IFB Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ 6 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിൽ 5 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസും OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസും വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് 10 വയസും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 19900 രൂപ മുതൽ 63200 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 18000 രൂപ മുതൽ 56900 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്:പ്ലസ്ടു പാസ്സായവർക്കും ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ്‌ സ്പീഡ് ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ :പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്കും 3 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി https://ifb.icfre.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 300 അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ST വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.