നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള സപ്ലൈകോയിൽ ജോലി നേടാം - Supplyco Kerala Recruitment 2023

Supplyco Kerala Recruitment 2023 its a good opportunity to enter Kerala government job. Check qualification, Age limit, salary and other details.
Anusree P K

Supplyco Kerala Recruitment 2023

കേരള സപ്ലൈ‌കോയിൽ ജോലി ഒഴിവ്. ജൂനിയർ മാനേജർ അക്കൗണ്ട്സ് തസ്തികയിലേക്കാണ് കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Supplyco Kerala Recruitment 2023

Supplyco Kerala Recruitment 2023 : Notification Details

Supplyco Recruitment 2023 : Overview
Organization Name Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd.
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No D20-21779/2021 (KSCSC/06/2023-D20 ADMN)
Post Name JUNIOR MANAGER-ACCOUNTS
Total Vacancy 56
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.22,500/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 7th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ അക്കൗണ്ട്സ് തസ്തികയിൽ 56 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 22500 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : CA ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Appy?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :ജൂനിയർ മാനേജർ അക്കൗണ്ട്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി കേരള സപ്ലൈകോയുടെ http://www.supplycokerala.com/ എന്ന ഔദായോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 7 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.