നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിൽ ജോലി നേടാം | CSL Executive Trainee Recruitment 2023

CSL Executive Trainee Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details.Cochin Shipyard Job
Anusree P K

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CSL Executive Trainee Recruitment 2023

Cochin Shipyard Limited Recruitment 2023

CSL Executive Trainee Recruitment 2023 : Quick Overview
Organization Name Cochin Shipyard Limited (CSL)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No CSL/ P&A/ RECTT/
Post Name Executive Trainee
Total Vacancy 30
Job Location All Over Kochi
Salary Rs.1,09,342/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 20th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 30 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി(മെക്കാനിക്കൽ)തസ്തികയിൽ 10 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി(ഇലക്ട്രിക്കൽ)തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ)തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (നാവൽ അർച്ചിട്ടക്ചർ)തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (സേഫ്റ്റി)തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി)തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി(ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്)തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രൈനി (ഫിനാൻസ്)തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1,09,342 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (മെക്കാനിക്കൽ): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ മെക്കാനിക്കൽ ബിരുദം.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രോണിക്സ്):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (സേഫ്റ്റി):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് / ഡിബിഎംഎസ് / നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് / ഇആർപി സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രശസ്ത ഏജൻസികൾ / ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്):അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം, രണ്ട് വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഡിപ്ലോമ/ HR-ൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടിയ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ HR-ൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടിയ തത്തുല്യ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ HR-ൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടിയ തത്തുല്യമായ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറിലോ ലേബറിലോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വെൽഫെയർ & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്‌സണൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്):ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ അവസാന പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി CSL ന്റെ https://cochinshipyard.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായ 1000 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 20 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.