നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള സ്പേയ്സ് പാർക്കിൽ ജോലി നേടാം | Kerala Space Park Recruitment 2023

Kerala Space Park Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Kerala Space Park Recruitment 2023

കേരള സ്പേയ്സ് പാർക്ക്‌ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, മാനേജർ(PMO/PRO), ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ,ഡ്രാഗ്റ്റ്സ്മാൻ(ME), പേർസണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Space Park Recruitment 2023

Kerala Space Park Recruitment 2023: Notification Details

Kerala Space Park Recruitment 2023: Quik Overview
Organization Name The Kerala Space Park (KSPACE)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No. KSPACE/CMD/01/2023
Post Name Chief Finance Officer, Manager (PMO/PRO),Deputy Manager, Assistant Manager, Assistant Manager, Draughtsman (ME) and Personal Secretary/Assistant
Total Vacancy 9
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.25,200 – 1,15,200/-
Apply Mode Online
Last date of submission 12th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 9 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ 1 ഒഴിവ് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് മാനേജർ(PMO/PRO) തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(ഇലക്ട്രികൽ)തസ്തികയിലും,1ഒഴിവ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(മെക്കാനിക്കൽ)തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(ഐസി)തസ്തികയിലും 1ഒഴിവ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ(ലീഗൽ)തസ്തികയിലും  1 ഒഴിവ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ(അഡ്മിൻ)തസ്തികയിലും 1ഒഴിവ് ഡ്രാഗ്റ്റ്സ്മാൻ(ME)തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് പേർസണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്തസ്തികയിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:50 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും 44 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാനേജർ(PMO/PRO)തസ്തികയിലേക്കും 41 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(ഇലക്ട്രികൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഐടി)തസ്തികയിലേക്കും 38 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ(ലീഗൽ, അഡ്മിൻ), ഡ്രാഗ്റ്റ്സ്മാൻ(ME), പേർസണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 77400 രൂപ മുതൽ 115200 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

മാനേജർ(PMO/PRO):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 55350 രൂപ മുതൽ 101400 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(ഇലക്ട്രികൽ):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 42500 രൂപ മുതൽ 87000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(മെക്കാനിക്കൽ):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 42500 രൂപ മുതൽ 87000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ(ഐടി):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 42500 രൂപ മുതൽ 87000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ(ലീഗൽ):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 39500 രൂപ മുതൽ 83000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (അഡ്മിൻ):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 39500 രൂപ മുതൽ 83000രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

ഡ്രാഗ്റ്റ്സ്മാൻ(ME):ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 25200 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

പേർസണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 25200 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ:ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസോസിയേറ്റ് അംഗം,ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്/ഫിനാൻസിൽ പിജി,ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ 10 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയം.

മാനേജർ(PMO/PRO):അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദവും പിജിയും ഉള്ള എംബിഎഡിപ്ലോമ ഇൻ മീഡിയ ഉള്ളവർ,പ്രശസ്ത കമ്പനികളിൽ PRO യിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം,

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബി ടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്).ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം,ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (മെക്കാനിക്കൽ):അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബി ടെക് (മെക്കാനിക്കൽ)ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെയുള്ള ബിരുദം,മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഐടി):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബി ടെക് (ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്)/എംസിഎ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം, പ്രശസ്തമായ ഐടി വകുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ലീഗൽ):അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള എൽഎൽബി, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം,പ്രശസ്തമായ നിയമ വകുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (അഡ്മിൻ):അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള എംബിഎ (എച്ച്ആർ),ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദവുംഡിപ്ലോമ ഇൻ മീഡിയയും,അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ(എംഇ): അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിൽ എൻ.ടി.സി,പ്രശസ്ത കമ്പനികളിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ്:അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ ബിരുദം, പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറിയായി കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി കേരള സ്പേയ്സ് പാർക്കിന്റെ https://kcmd.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 12 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.