നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നേടാം | NIELIT Recruitment 2023

NIELIT Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

NIELIT Recruitment 2023

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സയന്റിസ്റ്റ്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത് ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

NIELIT Recruitment 2023

NIELIT Recruitment 2023 Overview

NIELIT Notification Details
Organization Name National Institute of Electronics and Information Technology
Job Type Central Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No A-12/4/2023-
Post Name Scientist , Technical Assistant, Personnel Assistant, Senior Assistant, Junior Assistant, Driver, Electrician, Library Assistant & Multi Tasking Staff
Total Vacancy 56
Job Location All Over India
Apply Mode Online
Application Closing Date 13th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 56 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്അതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ “C′ തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ "ബി′ തസ്തികയിൽ 12 ഒഴിവുകളും വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ 02 ഒഴിവുകളും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഡ്മൻ)തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഡാറ്റാബേസ്)തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 07 ഒഴിവുകളും സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്(സ്റ്റോർ) തസ്തികയിൽ 02 ഒഴിവുകളും സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സിവിൽ)തസ്തികയിൽ 02 ഒഴിവുകളും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 04 ഒഴിവുകളും സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ടുകൾ)തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്തസ്തികയിൽ 05 ഒഴിവുകളും ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 01ഒഴിവും ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 01 ഒഴിവും മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിൽ 13 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

Age Limit Details

പ്രായപരിധി

സയന്റിസ്റ്റ് സി/വർക്ക്‌ ഷോപ്പ് സുപ്രന്റ് /ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ /പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി /ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് /:35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

സയന്റിസ്റ്റ് ബി /സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് /സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് /പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ് :30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ:40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്(സ്റ്റോർ)/സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്:32 വയസ് വരെ പ്രയാമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് /ഡ്രൈവർ/ഇലക്ട്രിഷ്യൻ/ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌:27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 35400 രൂപ മുതൽ 177500 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സയന്റിസ്റ്റ് 'സി': ബിഇ/ ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എൻജി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, എംഎസ്‌സി (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ അപ്ലൈഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഫിസിക്‌സ്), എംഇ/എം അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല/ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ടെക്/പി എച്ച്ഡി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 'ബി': ബിഇ/ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ /ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനിയർ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, എംഎസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യം
വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട്: BE/BTech/ME/MTech മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 വർഷം BE/BTech & 5 വർഷം ME/M ടെക്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഡ്‌മൻ) :ബിരുദം/പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ/പേഴ്‌സണലിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ/എച്ച്ആർ മാനേജ്‌മെന്റ്/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ/ലേബർ ലോ 3-7 വർഷ പ്രവർത്തി പറയിചയം
ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഡാറ്റാബേസ്): ബിഎസ്സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിഎ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ 7 വർഷ പരിചയം
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി: ബിരുദം/ 7 വർഷ പരിചയം
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്: BE/ BTech/MSc ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി / ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ്& കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ):ബിരുദം/ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമ 3 വർഷം
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സിവിൽ): സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 5 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ/പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ബിരുദം 3 വർഷം
സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്):ബികോം /എം ബി എ
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്:ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം
ഡ്രൈവർ:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സ് &ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഇലക്ട്രിഷ്യൻ:ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്:ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലൈബ്രറി സയൻസ്
മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായിരിക്കണം

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി NIELIT യുടെ http://wwwnielitgovin/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 13 ആണ്

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.