നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസിൽ ജോലി നേടാം | Travancore Cochin Chemicals Limited Recruitment 2023

Travancore Cochin Chemicals Limited Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.അപ്പ്രെന്റിസ്,ടെക്‌നിഷ്യൻ(ഡിപ്ലോമ)എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Travancore Cochin Chemicals Limited Recruitment 2023

Travancore Cochin Chemicals Limited Recruitment 2023

TCC Kerala Recruitment 2023 : Quick Overview
Organization Name The Travancore Cochin Chemicals Limited
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Apprentices Training
Advt No N/A
Post Name Graduate Apprentices, Technician (Diploma)
Total Vacancy 20
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.8,000 -9,000
Apply Mode Online
Application Start 23rd June 2023
Last date for submission of application 5th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 20 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബിരുദ അപ്പ്രെന്റിസ് തസ്തികയിൽ 14 ഒഴിവുകളും ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Salary Details

സാലറി:അപ്പ്രെന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 9000 രൂപയും ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് 8000 രൂപയും സ്റ്റൈപ്പന്റ് ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ബിരുദ അപ്പ്രെന്റിസ്:ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടുകൂടിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ടെക്‌നിഷ്യൻ(ഡിപ്ലോമ):അപ്പ്രെന്റിസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ ഡിപ്ലോമയുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി https://www.tcckerala.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 5 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.