നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Driver Recruitment Notification 2022

Here we give Kerala PSC Driver Recruitment 2022.If your looking for Drive job in Kerala its a good opportunity. Check More details driver recruitment

പി എസ് സി ഡ്രൈവർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Driver Recruitment Notification 2022

Kerala Driver Notification 2022

വകുപ്പ് ജയിൽ
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഡ്രൈവർ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 267/2022
നിയമന രീതി നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ ₹ 27900 - 63700/-
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 01 (ഒന്ന്)

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രായപരിധി

18 വയസ്സു മുതൽ 39 വയസ്സുവരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ഉണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

  1. എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷയിൽ വിജയം
  2. നിലവിലെ HPV/HTV ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
  3. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് കൈവശംവയ്ക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യതയായിരിക്കും
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 31.8.2022 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 വരെ.

ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾകേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  2. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾഅവരുടെ ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കണം.
  3. തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  4. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ, കാറ്റഗറി നമ്പർ നൽകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു, അവിടെ ഈ പോസ്റ്റ് വിഭാഗം നമ്പർ267/2022 നൽകുക .അടുത്തതായി Apply Now ബട്ടൺ അമർത്തുക.എന്നിട്ട് ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.