നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

India Post Recruitment 2022 for Group C Posts

India Post Recruitment 2022: India Post is hiring for Group C Posts. Candidates can check the application form, salary,qualification and other details

India Post Recruitment 2022 for Group C Posts : എം.വി മെക്കാനിക്ക്, എം.വി ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, പെയിൻറർ, വെൽഡർ, കാർപെന്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഒക്‌ടോബർ 17-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

India Post Recruitment 2022 for Group C Posts

India Post Recruitment 2022 Notification Details

India Post Notification 2022 Details
Organization Name India Post
Name Of Post MV Mechanic, MV Electrician, Painter, Welder, and Carpenter
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Salary Rs. 19900 - 63200/-
Total Vacancies 7
Apply Mode Offline
Last date for submission of application 17th October 2022

India Post Recruitment Group C Vacancy Details

എം.വി മെക്കാനിക്ക്, എം.വി ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, പെയിൻറർ, വെൽഡർ, കാർപെന്റർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 • എം.വി മെക്കാനിക്ക് - 1
 • എം.വി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ - 2
 • പെയിൻറർ - 1
 • വെൽഡർ - 1
 • കാർപെന്റർ - 2

Age Limit Details

എം.വി മെക്കാനിക്ക്, എം.വി ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, പെയിൻറർ, വെൽഡർ, കാർപെന്റർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ഉണ്ട്.

Salary Details

വിവിധ പോസ്റ്റിലേക്ക് Rs. 19900 മുതൽ 63200 രൂപ വരെ മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Educational Qualification Details

എം.വി മെക്കാനിക്ക്, എം.വി ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ, പെയിൻറർ, വെൽഡർ, കാർപെന്റർ ജോലി യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

 1. സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായി, അതത് ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 2. എം.വി മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (HMV) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Selection Process for India Post Group C Recruitment 2022 (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ)

അതത് ട്രേഡിലെ സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

How to Apply India Post Group C Recruitment 2022?

താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കാം, ഒന്നിലധികം ട്രേഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഓരോ ട്രേഡിനും പ്രത്യേകം കവറിൽ അയക്കണം. ഈ അപേക്ഷ “The Manager, Mail Motor Service, CTO Compound, Tallakulam, Madurai-625002” എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/രജിസ്‌റ്റേഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രം അയക്കേണ്ടതുമാണ്.ഉദ്യോഗാർത്ഥി കവറിലും അപേക്ഷയിലും പ്രത്യേകമായി “Application for the post of Skilled Artisan in trade ______” എന്ന് എഴുതണം.

അപേക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒപ്പിടുകയും അതിനോടൊപ്പം ചുവടെ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ കൂടി നൽകണം.

 1. Age proof
 2. Educational Qualification.
 3. Technical Qualification.
 4. Driving Licence/Licence Extract [in case of M.V.Mechanic only].
 5. Trade experience of respective trade/post.
 6. Community Certificate issued by appropriate authority for appointment in Central Government Service / Posts only will be considered(Format enclosed).
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 17 ഒക്‌ടോബർ 2022

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Official Notification Official Website
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.