നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification September 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം സെപ്റ്റംബർ 2022

Here we given the Kerala PSC notification September 2022. In this PSC notification 2022 they make 36 post with various vacancies.

കേരള പി എസ് സി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 36 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification September 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം സെപ്റ്റംബർ 2022

Kerala PSC Notification September 2022

 1. Lecturer in Electrical and Electronics Engineering ( Polytechnics) - Technical Education (Cat. No.306/2022)
 2. Medical Officer-Ayurveda(By Transfer) - Indian Systems of Medicine (Cat. No.307/2022)
 3. Junior Manager (Quality Assurance) - Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd. (Cat. No.308/2022)
 4. Reporter Grade-II (Tamil) - Kerala Legislature Secretariat (Cat. No.309/2022)
 5. Translator (Malayalam) - Information and Public Relations Department (Cat. No.310/2022)
 6. Catalogue AssistantCatalogue Assistant - Kerala Legislature Secretariat (Cat.No.311/2022)
 7. Laboratory Technician Gr. II - Government Homoeopathic Medical Colleges (Cat. No.312/2022)
 8. Technical Assistant - Drugs Control (Cat. No.313/2022)
 9. Purchase Assistant - Health Services (Cat. No.314/2022)
 10. Refrigeration Mechanic (UIP) - Health Services (Cat. No.315/2022)
 11. Electrician - Kerala Water Authority (Cat. No.316/2022)
 12. Electrician (By Transfer) - Kerala Water Authority (Cat. No.317/2022)
 13. Electrician - Kerala State Film Development Corporation Limited (Cat. No.318/2022)
 14. Engineering Assistant - Kerala State Industrial Enterprises Limited (Cat. No.319/2022)
 15. Overseer Grade-II - Kerala State Industrial Enterprises Limited (Cat. No.320/2022)
 16. Field Officer - Kerala Forest Development Corporation Limited. (Cat. No.321/2022)
 17. DRESSER / NURSING ASSISTANT GRADE I - MALABAR CEMENTS LIMITED (Cat.No.322/2022)
 18. Laboratory Technician Gr.II - Insurance Medical Services (Cat. No.323/2022)
 19. Sewing Teacher (UPS) - Education (Cat.No.324/2022)
 20. Electrician - Agriculture Development and Farmer's welfare Department (Cat. No.325/2022)
 21. Child Development Project Officer (SR for women candidates from SC & ST only) - Women and Child Development (Cat. No.326/2022)
 22. Junior Health Inspector Gr.II (SR from ST Only) - Health Services (Cat. No.327/2022)
 23. Clerk Typist (SR for SC/ST from Ex-servicemen only) - NCC/Sainik Welfare (Cat. No.328/2022)
 24. Clerk-Typist (SR from ST Only) - Various (Cat. No.329/2022)
 25. Assistant Professor (Oral Pathology and Microbiology) - I NCA-LC/AI/V - Medical Education (Cat. No.330-331/2022)
 26. Assistant Professor (Prosthodontics) - I NCA - SCCC/D - Medical Education (Cat. No.332-333/2022)
 27. Agricultural Officer - II NCA-ST - Agriculture Development and Farmers Welfare (Cat. No.334/2022)
 28. Junior Instructor (Hospital Housekeeping) - II NCA - Muslim - Industrial Training (Cat. No.335/2022)
 29. Supervisor (ICDS) - II NCA - SCCC - Women and Child Development (Cat. No.336/2022)
 30. Clinical Audiometrician Gr.II - I NCA - SC - Medical Education Department (Cat. No.337/2022)
 31. Electrician - I NCA - E/T/B/M/SC - Kerala State Film Development Corporation Ltd. (Cat. No.338-340/2022)
 32. Boat Syrang - II - M/OBC - Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited (Cat. No.341-342/2022)
 33. High School Teacher (Social Science)-Malayalam Medium - I NCA-LC/AI/HN (Cat. No.343-344/2022)
 34. Pharmacist Gr-II (Ayurveda) - VI NCA -SCCC - Indian Systems of (Cat. No.345/2022)
 35. Lineman - I NCA - SCCC/D - Public Works (Electrical Wing) (Cat. No.346-347/2022)
 36. Village Field Assistant - I NCA-SCCC - Revenue (Cat. No.348/2022)
പ്രധാനപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനങ്ങൾ
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.