നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇന്റർജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ അവസരം - Intelligence Bureau (IB) Recruitment Notification 2022

Here Intelligence Bureau (IB) Recruitment Notification PDF 2022.Check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy

Intelligence Bureau (IB) Recruitment Notification 2022 : ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 5 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Intelligence Bureau (IB) Recruitment Notification 2022

Intelligence Bureau (IB) Recruitment 2022 Details - Quik Overview

Organization Name Intelligence Bureau (IB)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Security Assistant/Executive & Multi-Tasking Staff (General) Examination-2022
Total Vacancy 1671
Salary Rs.21,700 – 69,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 25th November 2022

Vacancy Details

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലായി 1671 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ സബ്സിഡറി ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് 127 ഒഴിവും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് (MTS) പോസ്റ്റിലേക്ക് 6 ഒഴിവുമാണ് ഉള്ളത്.

Salary Details

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Posts Salary
സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 21700 രൂപ മുതൽ 69100 വരെ
മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് 18000 രൂപ മുതൽ 56,900 വരെ
കൂടാതെ മറ്റ് സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 20% പ്രത്യേക സുരക്ഷാ അലവൻസായി ലഭിക്കും.

Age Limit Details

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Posts Age Limit
സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 27 വയസ്സ് വരെ
മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് 18നും 25 നും ഇടയിൽ
SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിന്റെയും, OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
  1. പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക.
  2. ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന് നിന്നാണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ മലയാളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
  3. അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യത : ഇന്റലിജൻസ് ജോലിയിൽ ഫീൽഡ് പരിചയം.
മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ജോലികൾ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Application Fee Details

450 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.ജനറൽ/EWS/OBC (പുരുഷൻ) വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

How To Apply For Intelligence Bureau (IB) Recruitment 2022?

  1. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക - www.mha.gov.in
  2. Career/Recruitment ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  3. Log-In/New Registration തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
  5. പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
  6. അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.