നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കെഎസ്ഇബിയിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാം - KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment 2022

KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment 2022; KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment Notification 2022 is out. check Qualification, Age Limit, Salary

KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment 2022 : KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണയിച്ചു.15 ഒഴിവുലേക്കാണ് നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 2 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment 2022

KSEB Recruitment 2022 Details

KSEB Notification 2022 Details
Organization Name Kerala State Electricity Board Ltd (KSEB)
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Category Number 403/2022
Post Name Sub Engineer (Civil)
Vacancies 15
Salary ₹41600-82400/-
Apply Mode Online
Last Date To Submit Application 2nd November 2022

Vacancy Details

KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
സബ് എഞ്ചിനീയർ (Civil) 15

Salary Details

KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
സബ് എഞ്ചിനീയർ (Civil) ₹41600-82400/-

Age Limit Details

KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
സബ് എഞ്ചിനീയർ (Civil) 18-37. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.01.1985 നും 01.01.2004-നുമിടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).എസ്സ്.സി /എസ്സ്.ടി, - മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

(എ) കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ഉള്ള ഡിപ്ലോമയോ തത്തുല്യമായ - മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ

(ബി) കോഴിക്കോട്, കളമശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ മെക്കാനിക്കൽ - എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ലഭിച്ച ലൈസൻഷിയേറ്റ് ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ കോഴ്സ്.

അല്ലെങ്കിൽ

(സി) ഗിണ്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡിപ്ലോമ - അല്ലെങ്കിൽ - (ഡി) കെ.ജി.റ്റി.ഇ. അല്ലെങ്കിൽ എം.ജി.റ്റി.ഇ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 1) ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിംഗ് 2) ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ 3) സർവ്വേ 4) ഇറിഗേഷൻ എന്നീ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. മേൽ (ഡി)യിൽ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾക്ക് പകരമായി താഴെ പറയുന്ന എട്ടു വിഷയങ്ങൾ വിജയിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

  1. സർവ്വേയിംഗും ലെവലിംഗും (ഹയർ)
  2. അപ്ലേഡ് മെക്കാനിക്ക്സ് (ഹയർ)
  3. ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും കൺസ്ട്രക്ഷനും (ഹയർ)
  4. ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിംഗ് & എസ്റ്റിമേറ്റിംഗും (ഹയർ)
  5. എർത്ത് വർക്കും റോഡ് മേക്കിംഗും (ഹയർ)
  6. ഹൈഡ്രോളിക്സം ഇറിഗേഷനും (ഹയർ)
  7. ജ്യോമട്രിക്കൽ ഡ്രോയിംഗ് (ലോവർ)
  8. മെൻസുറേഷൻ (ലോവർ)
അല്ലെങ്കിൽ

(ഇ) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ) അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വേ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇവയിൽ ലഭിച്ച ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ സർവ്വീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കിൽ

(എഫ്) സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള കെ.ജി.സി.ഇ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For KSEB Sub Engineer (Civil) Recruitment 2022?

അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ലാതെ കേരള പി എസ് സി തുളസി വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്ലൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി 'ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ user ID യും password ഉം ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം profile-ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം കാണുന്ന Notification Link ലെ Apply Now' ൽ മാത്രം click ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 31.12.2012-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേരും, ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് Upload ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫോട്ടോ Upload ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. 01.01.2022 മുതൽ പുതുതായി പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസ്സത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല. അപേക്ഷാഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. Password രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപും തന്റെ profile ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളിലും User ID പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ സോപാധികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപേക്ഷാസമർപ്പണത്തിനുശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ soft copy/print out എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ' My applicatlons എന്ന Link - ൽ click ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ print out എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനുമായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ print out കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏതവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാപന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നൽകേണ്ടതാണ്.

Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.