നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം - Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022

Are you searching for Cochin Shipyard Apprentice Recruitment Notification 2022. Check Qualification, Vacancy, Salary, Age Limit Details

Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022 : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌ യാര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം. Cochin Shipyard Limited (CSL) നിലവിൽ Technician Apprentice, Graduate Apprentice തസ്തികകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 7 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022

Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022

Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Cochin Shipyard Limited (CSL)
Job Type Central Government
Recruitment Type Apprentices Training
Advt No No.P&A/6(140)/21
Post Name Technician Apprentice, Graduate Apprentice
Total Vacancy 143
Salary Rs.8000 -9000
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 7th December 2022

Vacancy Details

Technician Apprentice, Graduate Apprentice തസ്തികയിലായി 143 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Category – I Graduate Apprentices:-

Discipline No of Training Places
Electrical Engg. 12
Mechanical Engg. 20
Electronics Engg. 06
Civil Engg. 14
Computer Science/Computer Application/ Computer Engineering/ Information Technology 09
Safety Engg. 04
Marine Engg. 04
Naval Architecture & Shipbuilding 04
Total 73

Category II Technician (Diploma) Apprentices:-

Discipline No Training Places
Electrical Engg. 14
Mechanical Engg. 20
Electronics Engg. 07
Instrumentation Engg. 04
Civil Engg. 10
Computer Engg. 05
Commercial Practice 10
Total 70

Stipend Details

Technician Apprentice, Graduate Apprentice തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of posts Stipend
Graduate Apprentice Trainee Rs.12,000/-
Technician Apprentice Trainee Rs.10,200/-

Age Limit Details

Cochin Shipyard Limited (CSL) ല്‍ ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.Technician Apprentice, Graduate Apprentice ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
Graduate Apprentices 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ (30.11.2022 പ്രകാരം)
Technician (Diploma) Apprentices

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

Technician Apprentice, Graduate Apprentice തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Graduate Apprentices:- – A Degree in Engineering or Technology granted by a Statutory University in a relevant discipline.
– A Degree in Engineering or Technology granted by an Institution empowered to grant such degree by an Act of Parliament in a relevant discipline.
– Graduate examination of Professional bodies recognised by the State Government or Central Government as equivalent to above.
– Some Universities/Institutes/Examination Boards do not award Class or Percentage of marks and allot Aggregate Grade Points (e.g. CGPA/OGPA/CPI, etc.). In case University/Institute/Examination Board defines criteria for conversion of Aggregate Grade Point into Class and/or percentage of marks, the same shall be accepted. However, where the University/ Institute/ Examination does not define criteria for conversion of Aggregate Grade Point into Class and/or percentage of marks, the Aggregate Grade Points shall be multiplied by 10 to get the required percentage of marks.
Technician (Diploma) Apprentices:- a) Sl. No 1 to 6
– A Diploma in Engineering or Technology granted by a State Council or Board of Technical Education established by a State Government in relevant discipline.
– A Diploma in Engineering or Technology granted by a University in relevant discipline.
– A Diploma in Engineering and Technology granted by an Institution recognised by the State Government or Central Government as equivalent to above.
b) SI. No 7
– Commercial Practice: A Diploma in Commercial Practice granted by an Institution recognized by the State Government or Central Government.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2022?

അപ്രന്റീസായി എൻറോൾമെന്റ്/രജിസ്‌ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം NATS(നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കീം) വെബ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. https://portal.mhrdnats.gov.in.

അപ്രന്റീസായി എൻറോൾമെന്റ്/രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ NATS പോർട്ടലിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.CSL വിജ്ഞാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക (COCHIN SHIPYARD LIMITED-ന്റെ ID നമ്പർ/രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ SKLERC000007 ആണ്). അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യൂസർ മാനുവൽ http://portal.mhrdnats.gov.in/manuals എന്നതിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

NATS പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ/അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് (BOAT), ദക്ഷിണ മേഖല, ചെന്നൈ എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. BOAT, ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ http://portal.mhrdnats.gov.in/contact-us എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.