നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഫയർമാൻ വിജ്ഞാപനം വന്നു - DRDO CEPTAM Recruitment 2022 - Stenographer, Administrative Assistant, Store Assistant, Security Assistant,Fire Engine Driver, Fireman and others Vacancies

DRDO CEPTAM Recruitment 2022 : Here we give the DRDO CEPTAM Recruitment Notification 2022. Check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy

DRDO CEPTAM Recruitment 2022 : DRDO സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 7 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

DRDO CEPTAM Recruitment 2022 - Stenographer, Administrative Assistant, Store Assistant, Security Assistant,Fire Engine Driver, Fireman and others Vacancies

DRDO CEPTAM Recruitment 2022

DRDO CEPTAM Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Defence Research and Development Organisation (DRDO), Centre For Personnel Talent Management (CEPTAM)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No ADVERTISEMENT No.: CEPTAM-10/A&A
Post Name Stenographer, , Administrative Assistant, Store Assistant, Security Assistant,Fire Engine Driver, Fireman and others
Total Vacancy 1061
Job Location All Over India
Salary Rs.25,500 – 81,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 7th December 2022

Vacancy Details

DRDO സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ തസ്തികയിലായി 1061 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Post Name Total
Junior Translation Officer (JTO) 33
Stenographer Grade-I (English Typing) 215
Stenographer Grade-II (English Typing) 123
Administrative Assistant ‘A’ (English Typing) 250
Administrative Assistant ‘A’ (Hindi Typing) 12
Store Assistant ‘A’ (English Typing) 134
Store Assistant ‘A’ (Hindi Typing) 04
Security Assistant ‘A’ 41
Vehicle Operator ‘A’ 145
Fire Engine Driver ‘A’ 18
Fireman 86
Total 1061

Salary Details

DRDO സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Junior Translation Officer (JTO) Rs 35400-112400
Stenographer Grade-I (English Typing)
Stenographer Grade-II (English Typing) Rs 25500-81100
Administrative Assistant ‘A’ (English Typing) Rs 19900-63200
Administrative Assistant ‘A’ (Hindi Typing)
Store Assistant ‘A’ (English Typing)
Store Assistant ‘A’ (Hindi Typing)
Security Assistant ‘A’
Vehicle Operator ‘A’
Fire Engine Driver ‘A’
Fireman

Age Limit Details

DRDO സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Posts Age Limit
(as on 7/12/2022)
Stenographer Grade-I 30 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
Junior Translation Officer (JTO)
Stenographer Grade-II 18-27 years
Administrtaive Assistant
Store Assistant
Security Assistant
Vehicle Operator
Fire Engine Driver
Fireman
SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിന്റെയും, OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

DRDO സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Posts Educational Qualification
(as on 7/12/2022)
Stenographer Grade-I അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം.
Skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 100 words per minute. Transcription 40 minutes (English), (only on computers).
Junior Translation Officer (JTO) അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം English/Hindi with Hindi/English as a compulsory/elective subject at the degree level OR ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഹിന്ദി പ്രബോധന മാധ്യമമാക്കിയും ബിരുദതലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധിത വിഷയമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയും OR ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും പ്രധാന വിഷയങ്ങളുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷാ മാധ്യമമായും മറ്റുള്ളവ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായും കൂടാതെ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്, തിരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വിവർത്തന പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ തിരിച്ചും.
Stenographer Grade-II അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ് വിജയം.
Skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minutes. Transcription: 50 minutes (English), (only on computers).
Administrtaive Assistant 1അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ് വിജയം.
Skill test norms on Computer: English Typing @ 35 words per minutes (Time allowed -10 minutes.) (35 words per minutes correspond to 10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
Store Assistant 12th Class pass from a recognised Board or University.
Skill test norms on Computer: English Typing @ 35 words per minutes. (35 words per minutes correspond to 10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). Time-10 minutes.
Security Assistant 12-ാം ക്ലാസ് പാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ തത്തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സായുധ സേന നൽകുന്ന തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ശാരീരിക ക്ഷമതയും കഠിനമായ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവും.
Vehicle Operator പത്താം ക്ലാസ് വിജയം.
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ലൈറ്റ്, ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക, കൂടാതെ
മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയണം).
മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയണം).
ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാർ ഓടിച്ച പരിചയം
Fire Engine Driver അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിജയിക്കുക.
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ലൈറ്റ്, ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുക, കൂടാതെ

ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
ശാരീരിക ക്ഷമതയും കഠിനമായ ജോലികൾക്കുള്ള കഴിവും.
Fireman കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (10+2 സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിലുള്ള പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സ്).
ശാരീരിക ക്ഷമതയും കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ജോലികൾ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Application Fee Details

Category Application Fee
General/OBC/EWS & Other candidates Rs. 100/-
All Women candidates അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
SC/ST/PwD/ESM അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല

How To Apply For DRDO CEPTAM Recruitment 2022?

  1. www.drdo.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് Centre For Personnel Talent Management (CEPTAM) വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി DRDO CEPTAM Recruitment 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.