നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

LD ക്ലാർക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നു - Kerala LBS Centre Recruitment 2022

Here we give the Kerala LBS Centre Recruitment Notification PDF 2022.Check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy

Kerala LBS Centre Recruitment 2022 : LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 30 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala LBS Centre Recruitment 2022

Kerala LBS Centre Recruitment 2022

Kerala LBS Centre Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name LBS Centre for Science and Technology
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No No.B2/2454/2020
Post Name L.D.Clerk
Total Vacancy 5
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.18,000 – 41,500/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 30th November 2022

Vacancy Details

LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലായി 5 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Post Name Vacancy
L.D.Clerk 5

Salary Details

LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
L.D.Clerk Rs.18,000 – 41,500/-

Age Limit Details

LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
L.D.Clerk 18 മുതൽ 36 വരെ ( 01/01/2022 പ്രകാരം)
SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിന്റെയും, OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
L.D.Clerk
 1. അംഗീകൃത സർവകലാശാല നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.
 2. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് ആറ് 6 മാസത്തെ കോഴ്‌സ് ആകണം.

  അല്ലെങ്കിൽ

 3. BCA / B Sc (Computer Science) / B Sc (Information Technology) / B Tech (Computer Science) / B Tech (Information Technology) / MCA / M Sc (Computer Science) / M Sc (Information Technology) / M Tech (Computer Science) / M Tech (Information Technology) awarded by a recognized university
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ജോലികൾ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Application Fee Details

750 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.എസ്‌സി/എസ്‌ടി , ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 375 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

How To Apply For Kerala LBS Centre Recruitment 2022?

 1. lbscentre.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
 2. തുടർന്ന് എൽബിഎസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി കേരള എൽബിഎസ് സെന്റർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
 3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
 4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
 6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.