നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification January 2023 - PSC Recruitment January 2023

Kerala PSC Notification January 2023,PSC Notification January 2023, PSC Recruitment January 2023

Kerala PSC Notification January 2023 : കേരള പി എസ് സി ജനുവരി മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 42 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഡിസംബർ 18 മുതൽ ജനുവരി 18 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification January 2023 - PSC Recruitment January 2023
 1. Lecturer in Printing Technology - Technical Education (Government Polytechnics) (Cat. No.512/2022)
 2. Medical Officer (Homoeo) - Homoeopathy (Cat. No.513/2022)
 3. Assistant Engineer (Civil) - Housing Department (Technical Cell) (Cat. No.514/2022)
 4. Range Forest Officer (By Transfer) - Kerala Forest & Wildlife Department (Cat. No.515/2022)
 5. Lecturer Grade I in Rural Industries - Rural Development Department. (Cat. No.516/2022)
 6. Assistant Motor Vehicle Inspector - Motor Vehicles Department (Cat. No.517/2022)
 7. Accounts Officer - PART-I (GENERAL CATEGORY) - Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat. No.518/2022)
 8. Accounts Officer - PART-II (SOCIETY CATEGORY) - Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat. No.519/2022)
 9. Field Assistant - Hydrographic Survey Wing (Cat. No.520/2022)
 10. Overseer Gr-II (Civil) - Universities in Kerala (Cat. No.521/2022)
 11. IT OFFICER - PART-I (GENERAL CATEGORY) - Kerala State Co-operative Bank Limited (Cat. No.522/2022)
 12. Assistant Engineer (Civil) - PART-I (GENERAL CATEGORY) Kerala State Co-operative Bank Limited (Cat. No.523/2022)
 13. Assistant Engineer (Electrical) - PART-I (GENERAL CATEGORY) Kerala State Co-operative Bank Limited (Cat. No.524/2022)
 14. Dental Equipment Maintenance Technician - Health Services (Cat. No.525/2022)
 15. Project Specialist /Credit Specialist - PART-I (GENERAL CATEGORY) - Kerala State Co-operative Bank Limited (Cat. No.526/2022)
 16. Marketing Organizer - PART-I (GENERAL CATEGORY) - Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat. No.527/2022)
 17. Marketing Organizer - PART-II (SOCIETY CATEGORY) - Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat. No.528/2022)
 18. Materials Manager - PART-I (GENERAL CATEGORY) - Kerala State Co-operative Coir Marketing Federation Limited (Cat. No.529/2022)
 19. Office Assistant Gr-II - Transformers & Electricals Kerala Ltd. (Cat. No.530/2022)
 20. COMPOUNDER - STATE FARMING CORPORATION OF KERALA LIMITED (Cat. No.531/2022)
 21. High School Teacher (Mathematics) Kannada Medium - Education (Cat. No.532/2022)
 22. High School Teacher (Hindi) - Education (Cat. No.533/2022)
 23. High School Teacher (Malayalam) Recruitment (By Transfer) - Education (Cat. No.534/2022)
 24. Full-Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS - Education (Cat. No.535/2022)
 25. Full-Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (Recruitment By Transfer) - Education (Cat. No.536/2022)
 26. Police Constable (Armed Police Battalion) - Police (Cat. No.537/2022)
 27. Laboratory Assistant (SR for SC/ST & ST only) - Higher Secondary Education (Cat. No.538/2022)
 28. Laboratory Assistant (SR for ST only) - Higher Secondary Education (Cat. No.539/2022)
 29. Last Grade Servants (SR from among Ex-servicemen of ST only) - NCC/ Sainik Welfare (Cat. No.540/2022)
 30. Last Grade Servants (SR from among Ex-servicemen – SC/ST only) - NCC/Sainik Welfare (Cat. No.541/2022)
 31. Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic (II NCA-OBC/E/T/B) - Kerala Higher Secondary Education (Cat. No.542&543/2022)
 32. Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic(I NCA-SCCC) - Kerala Higher Secondary Education (Cat. No.544/2022)
 33. Dental Hygienist Grade II (IV NCA-ST) - Health Services (Cat. No.545/2022)
 34. Finance Manager (I NCA-E/B/T)-PART I (GRL.CATEGORY)-Kerala State Co-operative Coir Marketing Federation Limited(Cat. No.546/2022)
 35. Draughtsman Gr-II (Mechanical) (I NCA-Muslim) - Kerala Electrical and Allied Engineering Company Limited (Cat. No.547/2022)
 36. High School Teacher (Urdu) (II NCA-LC/AI) - Education (Cat. No.548/2022)
 37. Pharmacist Gr-II (Homoeo) (VII NCA-SCCC) - Homoeopathy (Cat. No.549/2022)
 38. Part-Time High School Teacher (Arabic) (II NCA-LC/AI/E/T/B) - Education (Cat. No.550&551/2022)
 39. Part-Time Junior Language Teacher (Arabic) - UPS (II NCA-Viswakarma) - Education (Cat. No.552/2022)
 40. Part-Time Junior Language Teacher (Arabic) - LPS (VI NCA-ST) - Education (Cat. No.553/2022)
 41. Ayah (I NCA - Viswakarma/OBC) - Various (Cat.No.554&555/2022)
 42. Beat Forest Officer (I NCA - SCCC/D/V/M/SIUCN/ST/SC/HN) - Forest (Cat. No.556-563/2022)

നിങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കല്ലേ.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.