നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Water Authority Recruitment 2023

Kerala Water Authority Recruitment 2023 : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 24 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Water Authority Recruitment 2023

Kerala Water Authority Recruitment 2023

Kerala Water Authority Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala Water Authority
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No. 35966/E1/2022/KWA
Post Name Accountant and Project Associate
Total Vacancy 25
Salary Rs.20,385 -39,285/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 24th December 2022

Vacancy Details

അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിൽ 25 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Project Associate 20
Accountant 5

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 35 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
Project Associate 35 Years
Accountant 35 Years

Salary Details

അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Project Associate ദിവസവും Rs.1455/- രൂപ ലഭിക്കും മാക്സിമം ഒരു മാസം Rs.39,285/- രൂപ വരെ ലഭിക്കും.
Accountant ദിവസവു Rs. 755/- രൂപ ലഭിക്കും മാക്സിമം ഒരു മാസം Rs.20,385/- രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

അക്കൗണ്ടന്റ്, പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Project Associate ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം. അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.
Accountant ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം. അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For Kerala Water Authority Recruitment 2023 ? എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?

അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകൂടാതെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.ബയോ-ഡാറ്റ സഹിതം പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Application Form Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.