നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification December 2022 - പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം ഡിസംബർ 2022

Kerala PSC Job Notification December 2022,Kerala PSC Notification December 2022,Kerala PSC December 2022,Kerala PSC Recruitment Notification December

Kerala PSC Notification December 2022 : കേരള പി എസ് സി ഡിസംബർ മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 25 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഡിസംബർ 2 മുതൽ ജനുവരി 4 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification December 2022
 1. State Nutrition Officer - Health Services (Cat. No.482/2022)
 2. Medical Officer - Factories & Boilers (Cat. No.483/2022)
 3. Lecturer in Commerce - Technical Education Department (Polytechnic Colleges) (Cat. No.484/2022)
 4. Inspector of Legal Metrology - Legal Metrology (Cat. No.485/2022)
 5. Assistant - Universities in Kerala (Cat. No.486/2022)
 6. Librarian Grade IV - By transfer - Kerala Common Pool Library (Cat. No.487-490/2022)
 7. Computer Assistant Gr.II - Universities in Kerala (Cat. No.491/2022)
 8. Copy Holder - Legislature Secretariat (Cat. No.492/2022)
 9. Cooly Worker - Kerala State Water Transport (Cat. No.493/2022)
 10. Assistant Engineer - United Electrical Industries Ltd. (Cat. No.494/2022)
 11. Junior Project Assistant - Kerala State Backward Classes Development Corporation Limited (Cat. No.495/2022)
 12. Junior Project Assistant (By Transfer) - Kerala State Backward Classes Development Corporation L (Cat. No.496/2022)
 13. High School Teacher (Mathematics)Malayalam Medium (By Transfer) - Education (Cat. No.497/2022)
 14. U P School Teacher (Malayalam Medium) (By Transfer) - Education (Cat. No.498/2022)
 15. Assistant Professor in Anatomy (SR for ST only) - Medical Education (Cat. No.499/2022)
 16. Assistant Professor in Various Subjects (SR for ST only) - Ayurveda Medical Education (Cat. No.500-502/2022)
 17. Non-Vocational Teacher Biology - Senior (SR for SC/ST & ST only) - Kerala Vocational Higher Secondary Education(Cat. No.503/2022)
 18. Non-Vocational Teacher Chemistry (Senior) (SR from SC/ST ) - Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat. No.504/2022)
 19. Excavation Assistant (SR for SC/ST) - Archaeology Department (Cat. No.505/2022)
 20. Junior Instructor – Mechanical Agricultural Machinery (SR from ST only ) - Industrial Training (Cat. No.506/2022)
 21. Junior Instructor (Draughtsman - Civil) (SR for SC/ST only) - Industrial Training (Cat. No.507/2022)
 22. Technical Assistant (SR for SC/ST only) - Drugs Control (Cat. No.508/2022)
 23. Soil Survey Officer/Research Asst./Cartographer/Technical(II NCA-SCCC) - Soil Survey and Soil Conservation(Cat.No.509/2022)
 24. Blood Bank Technician Gr.II (I NCA-LC/AI) - Medical Education Service(Cat. No.510/2022)
 25. Boat Syrang (II NCA-E/B/T) - Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited (Cat. No.511/2022)
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.