നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Tourism Recruitment 2023

Kerala Tourism Recruitment 2023, Kerala Tourism Recruitment Notification 2023, Kerala Tourism Notification 2023

Kerala Tourism Recruitment 2023 : കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 18 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Tourism Recruitment 2023

Kerala Tourism Recruitment 2023

Name of Department Kerala Tourism Department
Name of Post Information Assistant Trainees
Advt No NA
Method of Appointment Temporary
Scale Of Pay Rs. 15,000/- per month
Number of Vacancies Anticipated
Mode of Apply Online
Last date to submit the application 18th January 2023

Vacancy Details

ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Information Assistant Trainees Anticipated

Age Limit Details

ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 30 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Information Assistant Trainees 30 വയസുവരെ 31-12-2022 പ്രകാരം

Salary Details

ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Information Assistant Trainees Rs. 15,000/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിന തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qulification
Information Assistant Trainees അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ടൂറിസത്തിൽ ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, ടൂറിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന "Apply Now" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ അവസാനം കാണുന്ന "Apply Now" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങളുടെ പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.