നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ആസ്സാം റൈഫിളിസിൽ ജോലി നേടാം - Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023

Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023 ,Assam Rifles Tradesman Notificaton 2023,Assam Rifles Recruitment 2023

Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023 : ആസ്സാം റൈഫിളിസിൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 19 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023

Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023

Assam Rifles Tradesman Notification Details
Organization Name Assam Rifles
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No I.12016/2023
Post Name Technical and Tradesman
Total Vacancy 616
Job Location All Over India
Salary Rs.19,900 -63,200
Apply Mode Online
Last date for submission of application 19th March 2023

Vacancy Details

ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 616 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SI No Name of Posts
1. Trade – Bridge & Road.
2. Trade – Religious Teacher. (For Male candidates only)
3. Trade – Clerk. (Both Male & Female candidates),
4. Trade – Operator Radio and Line. (For Male candidates only),
5. Trade – Radio Mechanic. (For Male candidates only),
6. Trade – Personal Assistant (Both Male & Female candidates),
7. Trade – Laboratory Assistant (For Male candidates only),
8. Trade – Nursing Assistant. (For Male candidates only)
9. Trade – Veterinary Field Assistant (For Male candidates only)
10. Trade Pharmacist (Both Male & Female candidates).
11. Trade – Washer-man (For Moe candidates only)
12. Trade – Female Safa
13. Trade – Barber
14. Trade – Cook
15. Trade -Male Safai
16. Trade – X-Ray Assistant
17. Trade – Plumber
18. Trade – Surveyor
19. Trade – Electrician
20. Trade – Electrical Fitter Signal
21. Trade – Lineman Field
22. Trade – Electrician Mechanic vehicle
23. Trade – Draughtsman.
കേരളത്തിൽ 22 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 25 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Posts Age Limit
Bridge & Road (Both Male & Female) 18-23 Years
Religious Teacher (For Only Male) 18-30 Years
Clerk (Both Male & Female) 18-25 Years
Operator Radio and Line (For Only Male)
Radio Mechanic (For Only Male) 18-23 Years
Personal Assistant (Both Male & Female) 18-25 Years
Laboratory Assistant (For Only Male) 18-23 Years
Nursing Assistant (For Only Male)
Veterinary Field Assistant (For Only Male) 21-23 Years
Pharmacist (Both Male & Female) 20-25 Years

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Trade – Bridge & Road. – initial Rank – Naib Subedar, Education Qualification – (a) Matric or equivalent from a recognised Board or University (b) Diploma in civil engineering from a recognised institution for Bridge and Road,
Trade – Religious Teacher. (For Male candidates only) – initial Rank – Naib Subedar, Education Qualification – (a) Graduation with Madhyamika in Sanskrit or Bhushan in Hindi
Trade – Clerk. (Both Male & Female candidates), – initial Rank – Havildar, Education Qualification – (a) intermediate or Senior Secretary School Certificate (10+2) examination from recognized Board/University or equivalent (b) Skill Test Norms on Computer English typing with minimum speed of 35 words per minute on computer OR Hindi typing with minimum speed of 30 words per minute on computer (Time allowed-l0 minutes
Trade – Operator Radio and Line. (For Male candidates only), – initial Rank – Havildar, Education Qualification – Matriculation pass or equivalent from a recognized board and two years industrial-Training institute in Radio and Television or Electronics from a recognized institute 12th class pass or equivalent with Physics, Chemistry and mathematics as subjects of study from a recognized Boarder University or institute
Trade – Radio Mechanic. (For Male candidates only) – initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – 10th from a recognised board with diploma in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunications or Computer or Electrical or Mechanical Engineering or Domestic appliances from any institution recognized by the Central Government or the State Government OR 12th Standard or intermediate or equivalent with aggregate marks of Fifty percent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized or University or institution
Trade – Personal Assistant (Both Male & Female candidates) – initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – (a) intermediate or Senior Secondary School Certificate (10+2) examination from recognized Board or University or equivalent (b) Skill Test Norms on Computer:- (i) Dictation 10 minutes @ 80 words per minute (ii) Transcription Time 50 minutes in English or 65 minutes in Hindi on computer
Trade Laboratory Assistant (For Male candidates only), – initial Rank – Rifleman, education with English, Math’s, Science and Biology from a recognized Board
Trade Nursing Assistant. (For Male candidates only) – (For Male candidates only), initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – 10+2 pass with two years diploma certificate in veterinary science from recognized University / institute with one year experience in Veterinary field
Trade – Veterinary Field Assistant (For Male candidates only) – , initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – 10+2 pass with two years diploma certificate in veterinary science from recognized University / institute with one year experience in Veterinary field
Trade Pharmacist (Both Male & Female candidates). – initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – (a) 10+2 or equivalent (b) Degree or Diploma in Pharmacy from any recognized institution of the Central or a State Government for which the period of training in two years followed by an internship of which the practical training shall not be less than five hundred hours spread over a period of not less than three months: provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actiual dispensing of prescriptions; (c) Possessing the qualifications under Section 3l and 32 of the Pharmacy Act, 1948 and registered under Section 33 of the said Act.
Trade – Washer-man (For Moe candidates only) – Initial Rank – Rifleman, Education Qualification – 10th class pass from a recognized Board.
Trade – Female Safa – initial Rank – Riflewomen, Education Qualification – 10th class passed from a recognized Board.
Trade – Barber – initial Rank – Rifleman, Education Qualification – 10th class pass from a recognized Board
Trade – Cook – initial Rank – Rifleman, Education Qualification -10th class pass from a recognized Board
Trade -Male Safai – initial Rank – Rifleman, Education Qualification – 10th class pass from a recognized Board
Trade – X-Ray Assistant – initial Rank – Havildar, Education Qualification – 10+2 pass with diploma in Radiology from a recognized Board or University
Trade – Plumber – initial Rank – Rifleman, Education Qualification: 10th class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Plumber trade from a recognized institute
Trade – Surveyor – initial Rank – Rifleman, Education Qualification: 10th class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Plumber trade from a recognized institute
Trade – Electrician- initial Rank – Rifleman, Education Qualification: 10th class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Plumber trade from a recognized institute
Trade – Electrical Fitter Signal- initial Rank – Rifleman, Education Qualification: 10th class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Plumber trade from a recognized institute
Trade – Lineman Field- , initial Rank – Rifleman, Education Qualification – 10″‘ class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Electrician trade from a recognized institute
Trade – Electrician Mechanic vehicle – initial Rank – Rifleman, Education Qualification: 10th class pass from a recognized Board with industrial Training institute certificate in Plumber trade from a recognized institute
Trade -Draughtsman. – initial Rank – Warrant Officer, Education Qualification – 10+2 or equivalent from a recognized board and three years diploma in Architectural Assistantship from any recognized Polytechnic College or institution

Application Fee Details

Group B

Category Fee
UR/EWS/OBC Rs 200/-
SC/ST/Ex-Servicemen Nil

Group C

Category Fee
UR/EWS/OBC Rs 100/-
SC/ST/Ex-Servicemen Nil

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ www.assamrifles.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ Online ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 19
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.