നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

9212 കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ - CRPF Recruitment 2023 - 9212 Constable Vacancies

Get detailed information about CRPF Recruitment 2023 for 9212 Constable Vacancies. Interested and eligible candidates can apply

CRPF Recruitment 2023 : സിആര്‍പിഎഫ്ൽ ആൻഡ് വിവിധ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 2 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CRPF Recruitment 2023 - 9212 Constable Vacancies

CRPF Recruitment 2023

CRPF Notification Details
Organization Name Central Reserve Police Force (CRPF)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Constable (Technical and Tradesman)
Total Vacancy 9212
Job Location All Over India
Salary Rs. 21700- 69100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 2nd May 2023

Vacancy Details

കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 9212 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CRPF New Vacancy 2023
Posts Males Females
Driver 2372
Motor Mechanic Vehicle 544
Cobbler 151
Carpenter 139
Tailor 242
Brass Band 172 24
Pipe Band 51
Bugler 1340 20
Garnder 92
Painter 56
Cook/Water Carrier 2429 46
Washermen 403 03
Barber 303
Safai Karmachari 811 13
Hair Dresser 01
Total 9105 107

Age Limit Details

18-നും 23-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം (02/08/2000-ന് മുമ്പും 01/08/2005-നുശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്).ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രായപരിധി 21 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02/08/1996 ന് മുമ്പും 01/08/2002 ന് ശേഷവും ജനിച്ചവരായിരിക്കരുത്.

CRPF Constable Upper Age Relaxation
Category Age Relaxation
SC/ST 5 years
OBC 3 years
Ex-Servicemen 3 Years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the date of reckoning

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കോൺസ്റ്റബിൾി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  • CT/Driver Educational Qualification - Minimum Matric or equivalent from a recognized Board, or university recognized by the Central or State Govt. The candidate should possess Heavy Transport Vehicle Driving License and should pass the driving test at the time of recruitment.
  • CT/ Mechanic Motor Vehicle - Minimum Matriculate or 10th Class pass in 10+2 examination system from a recognized board or equivalent. Technical Qualification Possessing 02 years Industrial Training Institutes (ITI) certificate in Mechanic Motor Vehicle recognized by National or State Council for Vocational training or any other recognized institution and one year practical experience in the field of concerned trade OR National or State apprenticeship certificate in Mechanic Motor Vehicle trade of three-year duration from a recognized institution and one-year practical experience in the field of concerned Trade.
  • CT/ Mechanic Motor Vehicle Educational Qualification Minimum Matriculate or 10th Class pass in 10+2 examination system from a recognized board or equivalent. Possessing 02 years Industrial Training Institutes (ITI) certificate in Mechanic Motor Vehicle recognized by the National or State Council for Vocational training or any other recognized institution and one-year practical experience in the field of concerned trade OR National or State apprenticeship certificate in Mechanic Motor Vehicle trade of three year duration from a recognized institution and one-year practical experience in the field of concerned Trade.
  • (Pioneer Wing) CT(Mason /Plumber/ Electrician ) - Matriculation or equivalent from a recognized Board

Application Fee Details

Category Fee
UR/EWS/OBC Rs 100/-
SC/ST/Female Nil

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ crpf.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ Online ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 27
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.