നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

SSB പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു - SSB Recruitment 2023

SSB Recruitment 2023 : Sashastra Seema Bal invite application for Sub Inspector, Constable and other posts. Reported 1656 vacancies.Check more details
Anusree P K

SSB Recruitment 2023

കേന്ദ്ര സേനയായ SSB (Sashastra Seema Bal), മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേർസ് 1965 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മന്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SSB Recruitment 2023

SSB (Sashastra Seema Bal) Recruitment 2023 : Notification Details

SSB Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Sashastra Seema Bal (SSB), Ministry of Home Affairs
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Sub Inspector, Constable, Head Constable, Assistant Commandant
Total Vacancy 1656
Job Location All Over India
Salary Rs.25,500 -1,77,500
Apply Mode Online
Last date for submission of application 18th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ : നിലവിൽ 1656 ഒഴിവുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 20 ഒഴിവുകൾ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിലും 59 ഒഴിവുകൾ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തസ്തികയിലും 29 ഒഴിവുകൾ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് (സ്ത്രീ )തസ്തികയിലും, 1 ഒഴിവ് കോൺസ്റ്റബിൾ കാർപെന്റെർ തസ്തികയിലും,96 ഒഴിവുകൾ കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലും, 4 ഒഴിവുകൾ ടൈലർ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലും, 4 ഒഴിവുകൾ കോൺസ്റ്റബിൾ ഗാർഡണർ തസ്തികയിലും,5 ഒഴിവുകൾ കോബ്ബ്‌ളർ തസ്തികയിലും 24 ഒഴിവുകൾ വെറ്റേറിനറി കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലും 58 ഒഴിവുകൾ വാഷർമാൻ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലും 165 ഒഴിവുകൾ കുക്ക് (പുരുഷൻ ),1 ഒഴിവ് കുക്ക് (സ്ത്രീ ) 79 ഒഴിവുകൾ വാട്ടർ കറിയർ തസ്തികയിലും 6 ഒഴിവുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് കമൻഡർ തസ്തികയിലും 296 ഒഴിവുകൾ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലും 578 ഒഴിവുകൾ കോമൺ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലും 7 ഒഴിവുകൾ ASI ഫർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലും 21 ഒഴിവുകൾ ASI റേഡിയോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലും 2 ഒഴിവ് ASI ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്റർ ടെക്‌നിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികയിലുമാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Name of Posts No. of Vacancies
Sub Inspector (Pioneer) 20
Sub Inspector (Draughtsman) 3
Sub Inspector (Communication) 59
Sub Inspector (Staff Nurse Female) 29
Constable (Carpenter) 1
Constable (Blacksmith) 3
Constable (Driver) 96
Constable (Tailor) 4
Constable (Gardener) 4
Constable (Cobbler) 5
Constable (Veterinary) 24
Constable (Painter) 3
Constable (Washerman) Male only 58
Constable (Barber) Male only 19
Constable (Safaiwala) Male only 81
Constable (Cook) Male 165
Constable (Cook) Female 1
Constable (Water Carrier) Male 79
Assistant Sub-Inspector (Stenographer) 40
Assistant Commandant (Veterinary) 6
Head Constable (Electrician) 15
Head Constable (Mechanic) only for male 296
Head Constable (Steward) 02
Head Constable (Veterinary) 23
Head Constable (Commn) 578
ASI (Pharmacist) 7
ASI (Radiographer) 21
ASI (Operation Theater Technician) 1
ASI (Dental Technician) 1

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് SI തസ്തികയിലേക്കും 20 വയസിനും 30 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് SI തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കും 23 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്കമ്മൻഡർ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25500 രൂപ മുതൽ 177500 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :ഡിഗ്രി /സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയും ഉള്ളവർക്കും /മാട്രികുലേഷൻ പാസ്സ്സ ആയവർക്കും/ഇലക്ട്രോണിക്സ്സ ആൻഡ്ബ്ഇ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും SSLC ആൻഡ്ൻ പ്ലസ്സ്‌ ടു സയൻസ്പെ പാസ്സായവർക്കും ഈ തസ്തികകളിലേക്ക്ത അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Name of Posts Qualification
Sub Inspector (Pioneer) Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute.
Sub Inspector (Draughtsman) (a) Essential:-
(i) Matriculation pass or equivalent from a recognised Board.
(ii) Two years National Tradesmen certificate issued by a recognised Industrial Training Institute or equivalent recognised institution; and
(iii) One year certificate course or one year experience in AUTOCAD from a Government Institution or a recognised Institution.
(b) Desirable:- One year experience in Draughtsmanship from a recognised Architect Consultancy Firm of Category ‘B’ and ‘C’.
Sub Inspector (Communication) Degree in Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology Engineering or Science with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised University or Institution.
Sub Inspector (Staff Nurse Female) (i) Should have passed 10+2 in Science or equivalent from a recognized University or Board or Institution.
(ii) Should have three years Diploma in General Nursing from an Institution recognized by the State or Central Government.
(iii) Must be registered with Central or State Nursing Council.
(iv) Two years experience in a recognised Hospital.
Constable (Carpenter) i) Matriculation or equivalent from a recognised Board.
ii) Two years work experience in respective trade;
or
iii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the respective trade;
or
iv) Two years Diploma from a recognised Industrial Training Institute in the respective trade or similar trade; and v) Must qualify trade test.
Constable (Blacksmith) i) Matriculation or equivalent from a recognised Board.
ii) Two years work experience in respective trade;
or
iii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the respective trade;
or
iv) Two years Diploma from a recognised Industrial Training Institute in the respective trade or similar trade; and v) Must qualify trade test.
Constable (Driver) i) Matriculation or equivalent from a recognised Board.
ii) Must possess valid Heavy Vehicle Driving License.
Constable (Tailor) a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Gardener) a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Cobbler) a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Veterinary) Tenth or Matriculation Examination pass with Science as main subject from a recognized Board or University.
Desirable: One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital.
Constable (Painter) i) Matriculation or equivalent from a recognised Board.
ii) Two years work experience in respective trade;
or
iii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the respective trade;
or
iv) Two years Diploma from a recognised Industrial Training Institute in the respective trade or similar trade; and v) Must qualify trade test.
Constable (Washerman) Male only a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Barber) Male only a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Safaiwala) Male only a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Cook) Male a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Cook) Female a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Constable (Water Carrier) Male a) Matriculation or equivalent from a recognised board with;
(i) Two years work experience in respective trades; or
(ii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
(iii) Two years Diploma from recognised Industrial Training Institute in the trade or similar trade.
(b) Must qualify trade test.
Note:- Multi-skilled candidates will be given preference.
Assistant Sub-Inspector (Stenographer) Intermediate or Senior Secondary School Certificate (10+2) examination from recognized Board or University or equivalent.
Skill test norms on computer:
Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute
Transcription time: 50 minutes in English or 65 minutes in Hindi on computer.
Assistant Commandant (Veterinary) Essential Possessing a Bachelor’s Degree in Veterinary Science a. Animal Husbandry or equivalent from a recognized University with registration in the Veterinary Council of India.
Head Constable (Electrician) i) Matriculation or equivalent from a recognized Board.
ii) Two years work experience in respective trade; or
iii) One year certificate course from a recognised Industrial Training Institute or Vocational Institute with at least one year experience in the respective trade; or
iv) Two years Diploma from a recognised Industrial Training Institute in the respective trade or similar trade; and
v) Must qualify trade test.
Head Constable (Mechanic) only for male i) Passed Matriculation from a recognised Board or equivalent.
ii) Passed the Diploma in automobile or motor mechanical engineering or two years certificate course in automobile or motor mechanical engineering from a Government recognised Industrial Training Institute (ITI) or equivalent.
iii) Possess valid Driving License for Heavy Vehicles. Desirable: Two years experience in an authorized garage or workshop.
Head Constable (Steward) i) Matriculation from a recognised Board or Institution.
ii) Should have a Diploma or certificate in Catering Kitchen management from a reputed institute.
iii) One year experience in similar job in a reputed hotel.
Head Constable (Veterinary) (i) Intermediate (10+2) examination pass with Science and Biology as main subject from a recognised Board/University; and
(ii) Possess two years Diploma Course in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from an institution recognized by the Central Government or State Government.
Desirable: One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital.
Head Constable (Commn) (i) Intermediate or equivalent passed in Science with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised Board or University; or
(ii) Should have a three years diploma in Electronics or Communications or Computer Science or Information Technology from a recognised Institute.
ASI (Pharmacist) i) 10+2 with Science or equivalent from a recognised Board or Institution
ii) Should have Degree or Diploma in Pharmacy granted by an institution of Central or State Government or an institution recognised by the Central Government or State Government. iii) Should be registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).
ASI (Radiographer) i) Should have passed 10+2 with Science or equivalent from a recognised Board or Institution.
ii) Should have two years diploma in Radio Diagnosis from an institution recognised by State Government or Central Government.
iii) Not less than one year experience in Radiological department of a hospital of the Central Government or State Government or in a hospital recognised by the Central Government or State Government.
ASI (Operation Theater Technician) i) Should have passed 10 + 2 with Science or equivalent from a recognised Board or Institution
ii) Should have a Diploma in Operation Theatre Technician or certificate in Operation Theatre Assistant cum Central Sterile Supply Assistant Training course from a recognised Institution.
iii) Not less than two years experience as an operation theatre technician from reputed hospital.
ASI (Dental Technician) i) 10 + 2 with Science or equivalent from a recognised Board or Institution.
ii) Should have two years Diploma in Dental Hygienist Course recognised by Central/State Government or Dental Council of India.
iii) One year experience as a Dental Technician in a reputed hospital.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :SSB പുറപ്പെടുവിച്ച തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അതിനായി http://www.ssbrectt.gov.in/ എന്ന SSB യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 18 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.