നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

SSLC Percentage Calculator Online - Check SSLC Percentage Easily - SSLC പേർസെന്റെജ് കാൽക്കുലേറ്റർ

Calculate your SSLC (10th grade) percentage online with our SSLC Percentage Calculator. Simply enter your grades and get accurate results instantly.

SSLC Percentage Calculator

കേരളത്തിലെ SSLC വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ SSLC ശതമാനം എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൗകര്യപ്രദവും ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദവുമായ ഉപകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ SSLC പെർസന്റെജ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഈ ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ SSLC സിലബസിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായവും ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളും മനസിലാക്കി ശതമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

SSLC Percentage Calculator Online - Check SSLC Percentage Easily

How To Use SSLC Percentage Calculator?

എങ്ങനെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ ശതമാനം കണക്കാക്കാം.

  1. ചുവടെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  2. ഓരോ വിഷയത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
  3. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡുകൾ തെറ്റുകൂടാതെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം Calculate Percentage എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  4. 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച ശതമാനം ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്.
First Language I
First Language II
English
Hindi
Social Science
Physics
Chemistry
Biology
Mathematics
Information Technology

How to get 10th percentage from Grades?

കേരള SSLC ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം 2022 ഒരു പട്ടികയുടെ രൂപത്തിൽ താഴെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

Grades Grade Percentage Grade Points Remarks
A+ 90% – 100% 9 Outstanding
A 80% – 89% 8 Excellent
B+ 70% – 79% 7 Very Good
B 60% – 69% 6 Good
C+ 50% – 59% 5 Above Average
C 40% – 49% 4 Average
D+ 30% – 39% 3 Marginal
D 20% – 29% 2 Need Improvement
E Less Than 20% 1 Need Improvement

കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലത്തിൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാം:

ഓരോ വിഷയത്തിലും ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകൾ, ഈ മൂല്യം TGP (മൊത്തം ഗ്രേഡ് പോയിന്റ്) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

തുടർന്ന് തുകയെ 1.11 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക

അങ്ങനെ, ശതമാനം = TGP * 1.11 അല്ലെങ്കിൽ TGP * (100/90)

എളുപ്പമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിനായി ഞങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

കേരള എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശതമാനം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ടിജിപിയെ 1.11 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി: TGP * 1.11 അല്ലെങ്കിൽ TGP* (100/90) = ശതമാനം

ഉദാഹരണത്തിന്, 68 * 1.11 = 75.48 ശതമാനം, അല്ലെങ്കിൽ 68* (100/90) = 75.48 ശതമാനം. തൽഫലമായി, TGP 68 ശതമാനം 75.48 ശതമാനമാണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.