നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സ്റ്റോർ കീപ്പർ ജോലി നേടാം | AIIMS Raipur Recruitment 2023

AIIMS Raipur Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, റായ്പുർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.എൽഡിസി,എംടിഎസ്, ടെക്‌നിഷ്യൻ, സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ,ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ,സ്റ്റോർകീപ്പർ, ജെഇ,പ്രോഗ്രാമർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡൈറ്റിഷ്യൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ്,മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ടെക്‌നിഷ്യൻ & മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

AIIMS Raipur Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ 358 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ട്യൂട്ടർ/ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ 12 ഒഴിവുകളും സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 126 ഒഴിവുകളും സീനിയർ ഹിന്ദി ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 1ഒഴിവും ഡൈറ്റീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 10 ഒഴിവുകളും ലൈബ്രറിയൻ ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും ഒക്ക്യൂപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ് തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളും സ്റ്റോർ കീപ്പർ തസ്തികയിൽ 8 ഒഴിവുകളും ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ഡെന്റൽ)(ഡെന്റൽ ടെക്‌നിഷ്യൻ)തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളും ഫർമസിസ്ററ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ 27 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ . മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസർ (റീസെപ്ഷനിസ്റ്റ് )തസ്തികയിൽ 5 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ സ്കെയിൽ സ്റ്റേനോ (ഹിന്ദി )തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും ഡിസ്‌പെൻസിങ് അറ്റെൻഡന്റ്സ് തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും ഡിസ്സെക്ഷൻ ഹാൾ അറ്റെൻഡന്റ്സ് തസ്തികയിൽ 8 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക് (AC&R) തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും സ്റ്റോർ കീപ്പർ-കം-ക്ലർക് തസ്തികയിൽ 85 ഒഴിവുകളും വയർമാൻ തസ്തികയിൽ 20 ഒഴിവുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്റൻറ് ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ(നഴ്സിംഗ് ഓർഡർളി)തസ്തികയിൽ 30 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ട്യൂട്ടർ/ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്കും 21 മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, ഡൈറ്റീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്കും 21 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ടെക്‌നിഷ്യൻ,ലൈബ്രറിയൻ ഗ്രേഡ് III, ഒക്ക്യൂപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്,ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റോർ കീപ്പർ  തസ്തികയിലേക്കും 21 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്‌പെൻസിങ് അറ്റെൻഡന്റ്സ് തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മെക്കാനിക് തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വയർമാൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്റൻറ് തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി: ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 35000 രൂപ മുതൽ 56100 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ട്യൂട്ടർ/ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ:അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിഎസ്‌സി (നഴ്‌സിംഗ്) ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്‌സും മിഡ്‌വൈഫും സിസ്റ്റർ ട്യൂട്ടേഴ്‌സ് ഡിപ്ലോമയും ഒരു അധ്യാപന സ്ഥാപനത്തിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം/ നഴ്‌സിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

സീനിയർ നഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസർ:ബി.എസ്‌സി. ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിംഗ്(അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള 4 വർഷത്തെ കോഴ്‌സ്).സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് II ആയി മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സീനിയർ ഹിന്ദി ഓഫീസർ:ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദതലത്തിൽ പരീക്ഷാ മാധ്യമമായോ ഉള്ള ഹിന്ദിയിലുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദ തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ മാധ്യമമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം,  വിവർത്തന പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഡയറ്റീഷ്യൻ: എം.എസ്.സി. (ഹോം സയൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ)/എം.എസ്.സി. (ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ്)

ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് III: അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ ബി.എസ്.സി. ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യവും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ലൈബ്രറി സയൻസിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയോ,കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/ സ്വയംഭരണ/നിയമപരമായ സ്ഥാപനം/പിഎസ്‌യു/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ 2. 2 വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പരിചയം. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്- ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റുകൾ, അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അനുഭവപരിചയം.കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ളവക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്:പ്ലസ് ടു സയൻസ് (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി)പാസ്സായവർക്കും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയവർക്കും 2 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളവർക്കും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

സ്റ്റോർ കീപ്പർ:അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം, അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ,അല്ലെങ്കിൽ 3 അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദവും സ്റ്റോർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയവും (മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ അഭികാമ്യമാണ്)ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ടെക്‌നിക്കൽ ഓഫീസർ (ഡെന്റൽ) (ഡെന്റൽ ടെക്‌നീഷ്യൻ):അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സയൻസിനൊപ്പം ഡെന്റൽ ഹൈജീനിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിപ്ലോമ (കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ കാലാവധി); അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റൽ മെക്കാനിക്ക്,ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ്/ഡെന്റൽ മെക്കാനിക്ക് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II:  അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫാർമസിയിൽ ഡിപ്ലോമ,ഫാർമസി ആക്ട് 1948 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഒരു പ്രശസ്ത ആശുപത്രിയിലോ വ്യവസായത്തിലോ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ദ്രാവകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം/സംഭരണം/പരിശോധന എന്നിവയിൽ പരിചയം.

ജൂനിയർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസർ (റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്):ജൂനിയർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസർക്ക്: ബി.എസ്.സി. (മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ 10,+2 (സയൻസ്) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്, ഒരു അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ 2 വർഷത്തെ പരിചയം,കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ അനുഭവപരിചയം, സ്‌പ്രെഡ് ഷീറ്റുകളും അവതരണങ്ങളും. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകളോ ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കോ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത. റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്: അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ/ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം.

ജൂനിയർ സ്കെയിൽ സ്റ്റെനോ (ഹിന്ദി): പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ യോഗ്യത.സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് - മിനിറ്റിൽ 64 വാക്കുകളുടെ വേഗതയിൽ ഹിന്ദി ഷോർട്ട്‌ഹാൻഡ്, മിനിറ്റിൽ 11 വാക്കുകളുടെ വേഗതയിൽ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്ഷൻ, തെറ്റുകൾ 8% കവിയാൻ പാടില്ല. ഹിന്ദിയിൽ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഡിസ്പെൻസിങ് അറ്റൻഡന്റ്സ്:  അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫാർമസിയിൽ ഡിപ്ലോമ, ഫാർമസി ആക്ട് 1948 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഡിസെക്ഷൻ ഹാൾ അറ്റൻഡന്റ്‌സ്:  പത്താം ക്ലാസ് /സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ ഐടിഐ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, യോഗ്യതയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,കൂടാതെ  UG കേബിൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം HT, LT ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കലും/പരിപാലനത്തിലും 5 വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയം.

മെക്കാനിക്ക് (AC&R): പ്ലസ് ടു,മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തെ അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നുള്ള റഫ്രിജറേഷനിലും എയർ കണ്ടീഷനിംഗിലും ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റഫ്രിജറേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

സ്റ്റോർ കീപ്പർ-കം-ക്ലർക്ക്: സ്റ്റോറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം, അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ.

വയർമാൻ: പത്താം ക്ലാസ് /സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം,ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്മാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോംപിറ്റൻസി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ 5 വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയം.

ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് III (നഴ്‌സിംഗ് ഓർഡർലി):  അംഗീകൃത സ്‌കൂൾ / ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ,ഒരു അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷൻ (സെന്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് പോലുള്ളവ) നടത്തുന്ന ആശുപത്രി സേവനങ്ങളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്ശു, ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്ത പരിചയം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് AIIMS ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി OBC/EWS/ജനറൽ വിഭാഗക്കാർ 1000 രൂപയും SC/ST/PwBD വിഭാഗക്കാർ 100 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 19 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.