നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം | DDA Recruitment 2023

DDA Recruitment 2023 : Here we give the DDA Recruitment 2023 this is a central government job. Kerala Students can apply for this job
Anusree P K

സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ സുവർണ്ണാവസരം.DDA (ഡൽഹി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി)ആണ് 687 ഒഴിവുകളിലേക്കായി പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമനം നടത്തുന്നത്. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

DDA Recruitment 2023

DDA Recruitment 2023

DDA Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Delhi Development Authority (DDA)
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Advertisement No. 02/2023/Rectt. Cell/Pers./DDA
Post Name Assistant Accounts Officer, Assistant Section Officer (ASO), Architectural Assistant, Legal Assistant, Naib Tehsildar, Junior Engineer (Civil), Surveyor, Patwari, Junior Secretariat Assistant
Total Vacancy 687
Salary Rs.21,700 – 83,300/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 2nd July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ 687 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽഅസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 51ഒഴിവുകളും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (ASO) തസ്തികയിൽ 125 ഒഴിവുകളും അർച്ചിട്ടക്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 9 ഒഴിവുകളും ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 15 ഒഴിവുകളും നൈബ തെഹ്സീൽദാർ തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ(സിവിൽ)തസ്തികയിൽ 236 ഒഴിവുകളും സർവ്വേയർ തസ്തികയിൽ 13 ഒഴിവുകളും patwari തസ്തികയിൽ 40 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 194 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, അർച്ചിട്ടക്ചർ അസിസ്റ്റന്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.21 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൈബ് താഹസീൽദാർ തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും 18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സർവ്വേയർ തസ്തികയിലേക്കും 21 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് patwari തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 21700 രൂപ മുതൽ 83300 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :ചാർട്രഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്(CA) / കമ്പനി സെക്രട്ടറി(CS) / ICWA /മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ട്രോൾ / MBA (ഫിനാൻസ് ) ഉള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും ബാച്‌ലർസ് ഡിഗ്രി/ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഫിഷിയൻസി ഉള്ളവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും അർച്ചിട്ടക്ചറിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അർച്ചിട്ടക്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കും നിയമത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്കും 3 വർഷ പരിചയമുള്ളവർക്കും ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമുള്ള 60% മാർക്കിൽ കുറയാതെയുള്ള ബിരുദവും ലാൻഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്കും നൈബ് തെഹ്സീൽദാർ തസ്തികയിലേക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കും സർവ്വേയിങ്ങിൽ നാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും സർവ്വേ വർക്കിൽ 2 വർഷ പരിചയം ഉള്ളവർക്കും സർവേയർ തസ്തികയിലേക്കുംബിരുദമുള്ളവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ഉരുദു ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്കും patwari തസ്തികയിലേക്കും പ്ലസ്ടു പാസ്സായവർക്കും ടൈപ്പിംഗ്‌ സ്പീഡ് 35 w.p.m. ഇംഗ്ലീഷ് / 30 w.p.m. ഹിന്ദി ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ https://dda.gov.in/ എന്ന ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസ് ആയി 1000 രൂപ സ്ത്രീകളും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരും ഒഴികെയുള്ളവർ അടക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 2 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.