നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ISRO യിൽ ജോലി നേടാം - ISRO ICRB Recruitment 2023

ISRO ICRB Recruitment 2023 : Get Scientist/Engineer ‘SC’ job in India. Check more details
Anusree P K

ISRO സെൻട്രലൈസ്ഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്‌ (ICRB) നിയമനം നടത്തുന്നു.സയന്റിസ്റ്റ് /ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നീ തസ്തികകളിലായി 303 ഒഴിവുകളിലേക്കായാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ അപേക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ISRO ICRB Recruitment 2023

ISRO ICRB Recruitment 2023

ISRO ICRB Recruitment 2023 : Notification Details
Organization Name ISRO Centralised Recruitment Board (ICRB)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No ISRO:ICRB:02(EMC):2023
Post Name Scientist/Engineer ‘SC’ (Electronics, Mechanical, Computer Science)
Total Vacancy 303
Job Location All Over India
Salary Rs.56,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 14th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ 303 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സയന്റിസ്റ്റ് /ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 90 ഒഴിവുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 47 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 163 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ (ഓട്ടോണമസ്) തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :18 വയസ് മുതൽ 28 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 56100 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :BE/ബി. ടെക് അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കൊടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ പാസ്സായവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. BE/ ബി.ടെക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 60 % മാർക്കോടെ പാസായർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. BE/ബി. ടെക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി https://www.isro.gov.in/ എന്ന ICRB യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അതോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായ 250 അടക്കേണ്ടതാണ്. അത് SBI ബ്രാഞ്ച് വഴിയോ ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡ്,ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ അടക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 14 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.