നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

LD ക്ലാർക്ക് ജോലി നേടാം | BOAT LDC Recruitment 2023

BOAT LDC Recruitment 2023 : The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity.
Anusree P K

ബോർഡ്‌ ഓഫ് അപ്പ്രെന്റിസ്ഷിപ് ട്രെയിനിങ് (Sr)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ(ഗ്രൂപ്പ്‌ C), ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് /ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ്‌ C), മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

BOAT LDC Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 11 ഒഴുവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1 ഒഴിവ് സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ(ഗ്രൂപ്പ്‌ C) തസ്തികയിലും 9 ഒഴിവുകൾ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് /ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ്‌ C) തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:30 വയസ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ(ഗ്രൂപ്പ്‌ C)തസ്തികയിലേക്കും ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് /ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ്‌ C)തസ്തികയിലേക്കും 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് 10 വയസും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ(ഗ്രൂപ്പ്‌ C)തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25500 രൂപയും ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് /ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ്‌ C) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 19900 രൂപയും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിൽ നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 18000 രൂപയും സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ(ഗ്രൂപ്പ്‌ C):സർവകലാശാല ബിരുദം, ടൈപ്പിംഗ്‌ സ്പീഡ് 40 w.p.m ആൻഡ് ഷോർട്ഹാൻഡ് സ്പീഡ് എന്നിവ ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക് /ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ്‌ C):സർവകലാശാല ബിരുദം,ടൈപ്പിംഗ്‌ അറിയാവുന്നവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌:മിഡിൽ ക്ലാസ്സ്‌/തുല്യത പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി http://boat-srp.com/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി 500 രൂപ SC/ST വിഭാഗക്കാരും 1000 രൂപ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരും ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 20 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.