നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ ജോലി നേടാം | NITTTR Recruitment 2023

Apply for the Multi-Tasking Staff job at NITTTR. 34 vacancies available. Age limit: 35 years. Monthly salary: Rs. 18k-56.9k. Apply by 17th July.
Anusree P K

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേർസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

NITTTR Recruitment 2023

NITTTR Recruitment 2023

NITTTR Recruitment : Notification Details
Organization Name National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTR)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Multi-Tasking Staff
Total Vacancy 34
Salary Rs18,000-56,900
Apply Mode Online
Last date for submission of application 17th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ആകെ 34 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി: 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 18000 രൂപ മുതൽ 56900 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്കും തുല്യതാ പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി NITTTR ന്റെ https://www.nitttrbpl.ac.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 17 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.