നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | Punjab National Bank Recruitment 2023

Punjab National Bank Recruitment 2023 : Are you looking for a bank job in India its a good opportunity for you. Panjab National Bank give you a job
Anusree P K

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിയമനം.പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ SO ഒഴിവുകളിലേക്കായി 240 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. അപേക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Punjab National Bank Recruitment 2023

Punjab National Bank Recruitment 2023

PNB Recruitment 2023 : Notification Details
Organization Name Punjab National Bank (PNB)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/a
Post Name Specialist Officers (SO)
Total Vacancy 240
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.36,000 -63,840/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 11th June 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ :നിലവിൽ 240 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓഫീസ് ക്രെഡിറ്റ്‌ തസ്തികയിൽ 200 ഒഴിവുകളും ഓഫീസർ ഇൻഡസ്ട്രി തസ്തികയിൽ 8 ഒഴിവുകളും ഓഫീസർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 5 ഒഴിവുകളും ഓഫീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും ഓഫീസർ അർച്ചിട്ടക്ട് തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും ഓഫീസർ ഇക്കണോമിക്സ് തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും മാനേജർ ഇക്കണോമിക്സ് തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും മാനേജർ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്സ്റ്റ് തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളും സീനിയർ മാനേജർ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്സ്റ്റ് തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകളും മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തികയിൽ 4 ഒഴിവുകളും സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി :21 വയസ് മുതൽ 28 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓഫീസർ ക്രെഡിറ്റ്‌ തസ്തികയിലേക്കും 21 വയസ് മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഓഫീസർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓഫീസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഓഫീസർ അർച്ചിട്ടക്ട്,ഓഫീസർ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കും 25 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാനേജർ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ്, മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും 27 വയസ് മുതൽ 38 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സീനിയർ മാനേജർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി :ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 36000 രൂപ മുതൽ 63840 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :CA ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ CMA കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ CFA ചാർട്ടഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്സ്റ്റ് /എം ബി എ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഓഫീസർ ക്രെഡിറ്റ്‌ തസ്തികയിലേക്കുംB. E/ B.Tech/ ഉള്ളവർക്ക് ഓഫീസർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓഫീസർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ഓഫീസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരിദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഉള്ളവർക്ക് ഓഫീസർ ഇക്കണോമിക്സ് മാനേജർ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്കും ഡാറ്റാ അനലൈസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും മാനേജർ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ്, സീനിയർ മാനേജർ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം.ഉദ്യോഗാത്ഥികൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പഞ്ചാബ് ബാങ്കിന്റെ https://www.pnbindia.In എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസ് ആയി 59 രൂപ SC/ST വിഭാഗക്കാരും മറ്റു വിഭാഗക്കാർ 1180 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 11 ആണ്.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.