നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം | Central Bank Recruitment 2023

Central Bank Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Central Bank Recruitment 2023

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാനേജർ സ്കയിൽ II തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Central Bank Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 1000 ഒഴിവുകളാണ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:32 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 48170 രൂപ മുതൽ 69810 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്കും CAIIB ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.പ്രൈവറ്റ്/ഗവണ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള 3 വർഷ പ്രവർത്തി പരിചയം. കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ https://www.centralbankofindia.co.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി SC/ST/PWBD വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും 175 രൂപയും മറ്റ് വിഭാഗക്കാർ 850 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 15 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.