നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി നേടാം | CSL Workmen Recruitment 2023

CSL Workmen Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

CSL Workmen Recruitment 2023

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്(CSL)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വർക്ക്‌മാൻ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CSL Workmen Recruitment 2023

CSL Workmen Recruitment 2023 : Overview

CSL Workmen Notification Details
Organization Name Cochin Shipyard Limited (CSL)
Job Type Central Govenment Job
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No CSL/P&A/RECTT/ CONTRACT
Post Name Workmen
Total Vacancy 300
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.23,300 -24,800
Apply Mode Online
Application Closing Date 28th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ ആകെ 300 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ തസ്തികയിപ് 21ഒഴിവുകളും വെൽഡർ തസ്തികയിൽ 34 ഒഴിവുകളും ഔട്ട്‌ഫിറ്റ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്സ് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ഫിറ്റർ തസ്തികയിൽ 88 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക്കൽ ഡീസൽ തസ്തികയിൽ 19 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ തസ്തികയിൽ 05 ഒഴിവുകളും പ്ലമ്പർ തസ്തികയിൽ 21ഒഴിവികളും പെയിന്റർ തസ്തികയിൽ 12 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ 42 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് തസ്തികയിൽ 19 ഒഴിവുകളും ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് തസ്തികയിൽ 34 ഒഴിവുകളും ഷിപ്റൈറ്റ് വുഡ് തസ്തികയിൽ 05 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസും SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസും സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച&PwBD വിഭാഗക്കാർക്ക് 15 വയസും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 23300 രൂപ മുതൽ 24800 രൂപ അവരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ: ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ പാസ്സ്.കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം / ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ പരിശീലനം, അതായത് കട്ടിംഗ്, ഫിറ്റ് അപ്പ്, വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയ.

വെൽഡർ/വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്): ട്രേഡിൽ SSLC, ITI –NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ വെൽഡർ പാസ്സ്.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ഫിറ്റർ:SSLC /ഫിറ്റർ പാസ്സും ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ ITI -NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) യും.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ: എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ മെക്കാനിക് ഡീസൽ പാസായിരിക്കണം.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ:SSLC/മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രേഡിൽ ITI -NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്).ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

പ്ലംബർ:എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പ്ലംബർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

പെയിന്റർ :SSLC, ITI -NTC (National Trade Certificate) ട്രേഡിൽ പെയിന്റർ പാസായിരിക്കണം.കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ഇലക്ട്രിഷ്യൻ:എസ്എസ്എൽസി പാസ്സായിരിക്കനം. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്).ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ: എസ്എസ്എൽസിയിൽ വിജയിക്കുകയും ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെയോ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കിന്റെയോ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.ക്രെയിനുകളുടെ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ) പ്രവർത്തനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്:SSLC പാസ്സായിരിക്കണം, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്).ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക്:എസ്എസ്എൽസി, ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്നിവയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്ക് പാസ്സായിരിക്കണം.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

ഷിപ്പ്റൈറ്റ് വുഡ്:SSLC പാസായിരിക്കണം.ഷിപ്പ് റൈറ്റ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർപെന്റർ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ -എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മെക്കാനിസ്റ്റ്:സ്സ്ല്ക്,ട്രേഡിൽ മെക്കാനിസ്റ്റ് ITI -NTC (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്).ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പരിചയം/പരിശീലനം.

എയർകണ്ടീഷണർ ടെക്നീഷ്യൻ: എസ്എസ്എൽസിയിൽ പാസ്സായിരിക്കണം,റഫ്രിജറേഷൻ & എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പാസ്സായിരിക്കണം.എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം.

ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ:എസ്എസ്എൽസി പാസ്സായിരിക്കണം.ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) ട്രേഡിൽ ഐടിഐ-എൻടിസി (നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)പാസ്സായിരിക്കണം.ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി CSL ന്റെ https://cochinshipyard.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 600 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST/PwBD വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 28 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.