നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ ജോലി നേടാം | Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023

Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023

The Indian Coast Guard has released a recruitment notification for multiple positions including Civilian Motor Transport Driver, Motor Transport Fitter, and Multi Tasking Staff. With 10 vacancies available, candidates between 18 to 27 years old can apply for these posts. The selected applicants will receive a monthly salary ranging from Rs. 25,500 to Rs. 81,100. The application process requires submission of the application form, along with supporting documents, to the designated address by 14th August 2023. This is a promising opportunity for individuals seeking employment in the Indian Coast Guard, offering a chance to contribute to national maritime security and avail of attractive benefits and career growth prospects.

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഡ്രൈവർ(OG),മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഫിറ്റർ (Mech), മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌(മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ക്ലീനർ)മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ (Mali),മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌(പ്യൂൺ) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ (സ്വീപർ)എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023

Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023: Notification Details

Indian Coast Guard MTS Recruitment 2023: Overview
Organization Name Indian Coast Guard
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Civilian Motor Transport Driver (OG), Motor Transport Fitter (Mech), Multi Tasking Staff (Motor Transport Cleaner), Multi Tasking Staff (Mali), Multi Tasking Staff (Peon), Multi Tasking Staff (Sweeper)
Total Vacancy 10
Job Location All Over India
Apply Mode Offline
Last date for submission of application 14th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 10 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ 1ഒഴിവ് സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഡ്രൈവർ(OG)തസ്തികയിലും,2 ഒഴിവ് മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഫിറ്റർ (Mech)തസ്തികയിലും,2 ഒഴിവ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌(മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ക്ലീനർ)തസ്തികയിലും 1 ഒഴിവ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ (Mali)തസ്തികയിലും,2 ഒഴിവ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌(പ്യൂൺ)തസ്തികയിലും,2 ഒഴിവ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്‌ (സ്വീപർ)തസ്തികയിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസും OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസും വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് 10 വയസും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 25500 രൂപ മുതൽ 81100 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ(OG): മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്,ഹെവി/ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്,മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് 02 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം,മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനങ്ങളിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണം).

മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിറ്റർ (മെക്ക്):മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം. ഐ.ടി.ഐ. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഡിപ്ലോമ.

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ക്ലീനർ):മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്,മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (mali):മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്,ഏതെങ്കിലും നഴ്‌സറിയിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (പ്യൂൺ):മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്.ഓഫീസ് അറ്റൻഡറായി രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (സ്വീപ്പർ):മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ്.ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ ശുചീകരണത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ പൂരിപ്പിക്കണം.സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കളർ ഫോട്ടോ പതിച്ച അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം താഴെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന രേഖകളുടെ കോപ്പികളും പേരും തീയതിയും സഹിതം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിയിരിക്കണം.ഫോട്ടോ ഐഡി പ്രൂഫ് (അപേക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ),മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന മാർക്ക് ഷീറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ഡിപ്ലോമ/ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐടിഐ) മാർക്ക് ഷീറ്റുകളും എംടി ഫിറ്റർ (മെക്ക്) യോഗ്യതയായി സർട്ടിഫിക്കറ്റും. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (SC/ST/OBC (നോൺ ക്രീമി ലെയർ)/EWS).മുകളിലെ ഖണ്ഡിക 1-ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യപത്രം,നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള എൻഒസി,ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, അപേക്ഷകർ ഒരു പ്രത്യേക ശൂന്യമായ എൻവലപ്പ് 100 രൂപ സഹിതം നൽകണം. 50/- തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് (കവറിൽ ഒട്ടിച്ചത്) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആവശ്യമായ എല്ലാ അറ്റാച്ച്‌മെന്റുകളും സഹിതം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ന്യൂസിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ സാധാരണ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. അയക്കേണ്ട വിലാസം :-

ഡയറക്ടർ ജനറൽ, {PD(Rectt) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, C-1, ഘട്ടം II, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, സെക്ടർ-62, നോയിഡ, യു.പി. – 201309.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 14 ഓഗസ്റ്റ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.