നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി നേടാം | Kerala Anganwadi Recruitment 2023

Anusree P K

കേരള അംഗൻവാടി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. അംഗൻവാടി വർക്കർ,ഹെൽപ്പേർസ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Anganwadi Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:ചിറ്റൂർ ഐ സി ഡി എസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിലെ വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ,എരുത്തേമ്പതി, എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആണ് അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പേർസ്, വർക്കേഴ്സ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 46 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ നിയമ പ്രകാരമുള്ള സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഹെല്പ്പേർ:എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്നവർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സ് ആകാത്തവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

വർക്കർ:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:അപേക്ഷ ഫോറം "വടകരപ്പതി, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, എരുത്തേമ്പതി, എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലും ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലും ലഭിക്കും.അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷകള്‍ "ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍, ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, നാട്ടുകല്‍ പോസ്റ്റ്, ചിറ്റൂര്‍-678554" എന്ന വിലാസത്തില്‍ നല്‍കണമെന്ന് ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 04923273675"

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 25 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.