നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരളത്തിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ജോലി നേടാം | Kerala FCRI Recruitment 2023

RRC Western Railway Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Kerala FCRI Recruitment 2023

ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്(FCRI)വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഹൗസ് കീപ്പിങ് &മൾട്ടി ടാസ്കിങ് തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala FCRI Recruitment 2023

Kerala FCRI Recruitment 2023 : Notification Details

Kerala FCRI Recruitment 2023 : Overview
Organization Name Fluid Control Research Institute (FCRI), Palakkad
Job Type Central Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Housekeeping & Multi-tasking
Total Vacancy Various
Job Location All Over Kerala
Salary Rs. 494/- per day
Apply Mode Online
Last date for submission of application 18th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഹൗസ് കീപ്പിങ് &മൾട്ടി ടാസ്കിങ് തസ്തികയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിദിനം 494 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് FCRI യുടെ http://www.fcriindia.com/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 18 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.