നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം | QCI Examiner Recruitment 2023

QCI Examiner Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

QCI Examiner Recruitment 2023

The Quality Council of India (QCI) has released a job notification for the recruitment of Examiner of Patents & Designs Group-A (Gazetted). There are a total of 553 vacancies available across various disciplines. Interested candidates who meet the eligibility criteria can apply online from 14th July 2023 until 4th August 2023. The age limit for applicants is between 21 and 35 years. Candidates are advised to visit the official website of QCI for more information and to submit their applications. The salary offered for the position is Rs. 56,100 – 1,77,500.

ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ(QCI)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എക്സാമിനർ ഓഫ് പാറ്റെന്റ്സ് &ഡിസൈൻ ഗ്രൂപ്പ്‌ A എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത് ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

QCI Examiner Recruitment 2023

QCI Examiner Recruitment 2023 Notification Details

QCI Examiner Recruitment 2023 Quick Overview
Organization Name Quality Council of India (QCI)
Catagory Central Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
Post Name Examiner Of Patents & Designs Group-A (Gazetted)
Total Vacancy 553
Job Location All Over India
Salary Rs.56,100 – 1,77,500
Apply Mode Online
Application Closing Date 4th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ: നിലവിൽ ആകെ 553 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ബയോ-ടെക്നോളജി തസ്തികയിൽ 50 ഒഴിവുകളും ബയോകെമിസ്ട്രി തസ്തികയിൽ 20 ഒഴിവുകളും ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജി തസ്തികയിൽ 15 ഒഴിവുകളും കെമിസ്ട്രി തസ്തികയിൽ 56 ഒഴിവുകളും പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി താദികയിൽ 09 ഒഴിവുകളും ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 53 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തസ്തികയിൽ 108 ഒഴിവുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 29 ഒഴിവുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്&ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തസ്തികയിൽ 69 ഒഴിവുകളും ഫിസിക്സ്‌ തസ്തികയിൽ 30 ഒഴിവുകളും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 09 ഒഴിവുകളും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 99 ഒഴിവുകളും മീറ്റലേർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 04 ഒഴിവുകളും ടെസ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയിൽ 08 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:21 വയസ് മുതൽ 35 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 56100 രൂപ മുതൽ 177500 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ബയോ-ടെക്‌നോളജി: മൈക്രോ ബയോളജി/ മോളിക്യുലാർ-ബയോളജി/ബയോ ഫിസിക്‌സിൽ ബയോ-ടെക്‌നോളജി മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബയോകെമിസ്ട്രി:ബയോ-കെമിസ്ട്രി മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ഫുഡ് ടെക്നോളജി: ഫുഡ് ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

കെമിസ്ട്രി:കെമിസ്ട്രിയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി: പോളിമർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പോളിമർ ടെക്നോളജി / എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ബയോ-മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ബയോ-മെഡിക്കൽ ടെക്‌നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ:ബാച്ചിലർ ബിരുദം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി:കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ എൻജിനീയറിങ്/ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

ഫിസിക്സ്‌:ഫിസിക്‌സിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ബിരുദം സിവിൽ ടെക്നോളജി/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്:മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം/ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: മെറ്റലർജിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്:ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംങ്ങിൽ ബിരുദം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി QCI യുടെ http://www.qcin.org/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി SC/ST/PWD വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും 500 രൂപയും ജനറൽ, OBC വിഭാഗക്കാർ 1000 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 4 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.